English Proverbs (สุภาษิต)

Compare to English and Thai Proverbs เปรียบเทียบสุภาษิตอังกฤษกับไทย

                    

จุดมุ่งหมาย เพื่อเปรียบเทียบสุภาษิตที่เป็นภาษาอังกฤษกับสุภาษิตที่เป็นภาษาไทย
Proverb ( สุภาษิต คำพังเพย )
สุภาษิต คำพังเพย ทั้งที่เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย มีหลายๆ สำนวนทีมีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายกัน
เพียงแต่สิ่งที่ยกมาเป็นอุทาหรณ์อาจแตกต่างกันบ้างตามสภาพสิ่งแวดล้อม , ลักษณะความเป็นอยู่ และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน
สุภาษิตของไทยจะมีลักษณะเปรียบเปรยด้วยข้อความที่เข้าใจได้ง่าย และมักจะใช้การเล่นคำ สัมผัสคำ นอกจากจะเพื่อความไพเราะ
และสามารถจดจำได้ง่ายแล้ว ยังแสดงให้เห็นอุปนิสัยใจคอของคนไทยด้วยว่าถ้าจะสอนหรือต่อว่าใครมักจะเปรียบเทียบ เปรียบเปรย
ในขณะที่สุภาษิตภาษาอังกฤษมักจะใช้คำพูดตรงๆไม่ได้ตีความและไม่ได้เปรียบเปรยมากนัก แสดงให้เห็นว่าขนชาติทางตะวันตก
ส่วนมากมักจะมีนิสัยค่อนข้างตรงไปตรงมาก แต่จากความหมายแล้วสุภาษิตทั้งของไทยและอังกฤษจะสื่อความได้ใกล้เคียงกันมาก ดังตัวอย่างข้างล่างนี้
1. สุภาษิตอังกฤษ Like father , like son.
(พ่อเป็นอย่างไร ลูกก็เป็นอย่างนั้น)
สุภาษิตไทย ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
ความหมายคือ ลูกย่อมเหมือนกับพ่อ แม่ของตนเอง ทั้งนิสัย การกระทำและความ
ประพฤติ
2. สุภาษิตอังกฤษ Fine feather makes fine bird.
(ขนสวยทำให้นกสวย)
สุภาษิตไทย ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง
ความหมายคือ การแต่งกาย ตกแต่งทำให้คนดูสวย
3. สุภาษิตอังกฤษ As a man sows , so shall he reap.
(คนเราหว่านพืชอะไร ก็ย่อมได้ผลอันนั้น)
สุภาษิตไทย ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว
ความหมายคือ ใครทำอย่างไร ก็จะได้รับผลตอบแทนเช่นนั้น
4. สุภาษิตอังกฤษ He that grasps too much , holds nothing fast.
(คนที่คว้าอะไรไว้มากๆ มักจะหลุดมือเร็ว)
สุภาษิตไทย โลภมากลาภหาย
ความหมายคือ คนที่โลภมากมักจะสูญเสียจนอาจไม่เหลืออะไรเลย
5. สุภาษิตอังกฤษ When the cat’s away the mice dance will play.
(เมื่อแมวออกไปหนูก็จะร้องรำทำเพลง)
สุภาษิตไทย แมวไม่อยู่หนูระเริง
ความหมายคือ เมื่อผู้ปกครองไม่อยู่ผู้ใต้ปกครองก็จะสนุกสนานรื่นเริง เพราะไม่มีใคร
บังคับไม่มีใครเตือน
6. สุภาษิตอังกฤษ When in Rome do as Roman do.
(เมื่ออยู่ในกรุงโรมต้องทำอย่างคนโรมันทำ)
สุภาษิตไทย เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม
ความหมายคือ ควรประพฤติตนให้เหมาะสมกับกาละเทศะ
7. สุภาษิตอังกฤษ An eye for an eye, a tooth for a tooth.
(ตาต่อตา ฟันต่อฟัน)
สุภาษิตไทย ดีมาก็ดีไป ร้ายมาก็ร้ายตอบ
ความหมายคือ ทำดีกับผู้ที่ทำดีด้วย ร้ายกับผู้ที่ร้ายด้วย
8. สุภาษิตอังกฤษ A tree is known by its fruit.
(จะรู้ว่าเป็นต้นอะไรก็ดูได้ที่ผลของมัน)
สุภาษิตไทย สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล
ความหมายคือ คำพูดและกิริยาที่แสดงออกทำให้ทราบชาติกำเนิด
9. สุภาษิตอังกฤษ Every birds thinks its own nest beautiful.
(นกทุกตัวมักคิดว่ารังของมันสวย)
สุภาษิตไทย นกน้อยทำรังแต่พอตัว
ความหมายคือ จงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่
10. สุภาษิตอังกฤษ A bird in the hand is worth two in the bush.
(นกตัวเดียวในมือ มีค่ามากกว่านกสองตัวที่อยู่มนพุ่มไม้)
สุภาษิตไทย สิบเบี้ยใกล้มือ
ความหมายคือ ควรเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่ ดีกว่าไปหวังในสิ่งที่ไม่เห็น
11. สุภาษิตอังกฤษ Spare the rod , spoil the child.
(ถ้าไม่ใช้ไม้เรียวบ้าง เด็กก็จะนิสัยเสีย)
สุภาษิตไทย รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี
ความหมายคือ ถ้าต้องการให้ลูกเป็นคนดีควรจะสั่งสอนและลงโทษบ้าง
12. สุภาษิตอังกฤษ Strike while the iron is hot.
(จงตีเหล็กขณะที่มันร้อนอยู่)
สุภาษิตไทย ไม้อ่อนดัดง่าย
ความหมายคือ เด็กๆ จะเชื่อฟังและสอนง่าย
13. สุภาษิตอังกฤษ A leopard cannot change his spots.
(เสือดาวย่อมไม่เปลี่ยนจุดลายของมัน)
สุภาษิตไทย ชาติเสือต้องไว้ลาย
ความหมายคือ คนไม่ควรลืมชาติกำเนิด
14. สุภาษิตอังกฤษ You cannot get blood out of a stone.
(คุณไม่สามารถหาเลือดจากก้อนหินได้)
สุภาษิตไทย รีดเลือดจากปู
ความหมายคือ อย่าบังคับเอาความจริงจากคนที่ไม่รู้เรื่อง / อย่าขอเงินจากคนจน
15. สุภาษิตอังกฤษ One man’s meat is another man’s poison.
(อาหารของคนหนึ่ง อาจเป็นยาพิษของอีกคนหนึ่ง)
สุภาษิตไทย ลางเนื้อชอบลางยา
ความหมายคือ ของสิ่งหนึ่งอาจมีค่าสำหรับคนบางคน แต่ไม่มีค่าสำหรับคนบางคน
 
16. A life without a friend is a life without a sun.
ชีวิตที่อยู่อย่างขาดมิตรสหายก็เหมือนชีวิตที่ไร้แสงสว่าง
17. Make hay while the sun shines.
น้ำขึ้นให้รีบตัก
18. It’s no use crying over spilt milk.
ไม่พึงโศก ในสิ่งที่เสีย แล้ว
19. A bird in the hand is worth two in the bush.
สิ่งที่คุณมีอยู่แล้วย่อมดีกว่าสิ่งที่คุณคาดหวังไว้ในอนาคต
20. All that glitters is not gold.
สิ่งที่ดูดีไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีเสมอไป
21. A little knowledge is dangerous.
การรู้เพียงน้อยนิดอาจเป็นอันตรายได้
22. Be quick to hear and slow to speak.
จงเป็นคนหูเบาแต่ปากหนัก
23. Don’t count your chickens before they are hatched.
อย่าหวังพึ่งนํ้าบ่อหน้า
24. Hard work but no play, makes Jack a dull boy.
อย่ามัวแต่ทำงานจนทำให้ชีวิตของคุณน่าเบื่อ
25. Keep something for a rainy day.
จงเก็บออมเงินเผื่อยามที่ไม่มี
26. Life is full of surprises.
ชีวิตนี้เต็มไปด้วยความแปลกประหลาดทั้งสิ้น
27. Let bygones be bygones.
ที่แล้วมาแล้วก็แล้วกันไป อย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บ
28. Love is blind.
ความรักทำให้คนตาบอด
29. Nothing venture nothing gained.
ไม่กล้าเสี่ยงก็ไม่มีวันชนะ
30. Penny wise and pound foolish.
เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย
31. Selfishness is the root of all evils.
ความเห็นแก่ตัวเป็นรากเหง้าและบ่อเกิดของความชั่วทั้งหลาย
32. The early bird catches the worm.
คนที่เริ่มต้นทำอะไรก่อนคนอื่น ย่อมประสบผลสำเร็จ
33. Where there is the will, there is the way.
มีความตั้งใจจริงที่ไหน ความสำเร็จย่อมมีที่นั่น
34. Time and tide wait for no man.
เวลาและวารีไม่เคยคอยใคร
35. True love never runs smooth.
ความรักแท้ย่อมมีอุปสรรค
 
Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

4 Responses to English Proverbs (สุภาษิต)

 1. ชั้นเอง says:

  ขอบคุณมากคับ

 2. Kmd says:

  เอ่อ พี่ๆบางอันมันแปลมั่วอ่าาาโปรดแก้ด่วนค๊าบ!!!and THANK YOU SO MUCH

 3. Kmd says:

  EX. 22.Be quick to hear and slow to speak.จงเป็นคนหูเบาแต่ปากหนักอันนี้น่ะ ต้องเปน…"ฟังมากๆแต่พูดน้อยๆ"

 4. Jinni says:

  เอๆๆๆๆ "ฟังมากๆๆแต่พูดน้อยๆๆ" ก็มีความหมายตรงกับ "จงเป็นคนหูเบาแต่ปากหนัก" นะคะ เด๋วต้องไปเปิดพจนานุกรมไทย ก่อนนะคะ กว่าจะมาตอบกันนะคะ เหอๆๆๆ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s