พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสต่างๆ

คำคมหรือเปล่า  "ทำดีเพื่อพ่อ"
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
(ท่านทำความดีกับใคร ทำความดีที่ไหน ทำความดีเมื่อไร ทำความดีอย่างไร ท่านได้เรียนรู้อะไรจากการทำดี)
1 "…คนเราถ้าพอใจในความต้องการก็มีความโลภน้อย เมื่อมีควมโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย
ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง
หมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข…"
พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : 4 ธันวาคม 2541
2 "…การใช้จ่ายโดยประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเอง
และครอบครัว ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดี
ไม่เฉพาะแก่ผู้ประหยัดเท่านั้น ยังจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย…"
พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ : 31 ธันวาคม 2502
3 "…ปัญหาทุกอย่างมีทางจะแก้ไขได้ ถ้าแก้คนเดียวไม่ได้ ก็ช่วยกันคิดกันแก้หลายๆคน
หลายๆทาง ด้วยความร่วมมือปรองดองกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น จักไม่กลายเป็นอุปสรรค
ขัดขวางและบั่นทอนทำลายความเจริญ และความสำเร็จของการงาน…"
พระราชดำรัสพระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในพิธีเปิดการประชุมยุวพุทธิกสมาคม
ทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 ที่พระนครศรีอยุธยา : 12 ธันวาคม 2513
4 "…การสร้างสรรค์ตนเอง การสร้างบ้านเมืองก็ตาม มิใช่ว่าสร้างในวันเดียว ต้องใช้เวลา
ต้องใช้ความเพียร ต้องใช้ความอดทน เสียสละ แต่ที่สำคัญที่สุดคือ ความอดทน คือไม่ย่อท้อ
ไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงามนั้น ทำมันน่าเบื่อ บางทีเหมือนว่าไม่ได้ผล ไม่ดัง คือ ดูมันครึ
ทำดีนี่ แต่ขอรับรองว่า การทำให้ดี ไม่ครึ ต้องมีความอดทน เวลาข้างหน้าจะเห็นผลแน่นอน…"

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา ครูและอาจารย์  : 27 ตุลาคม 2516
5 "…ทุกคนที่ทำหน้าที่ตามอาชีพของตน หรือตามหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ อย่างเสียสละ
เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้น ก็เป็นสิ่งที่สร้างเสริมความดีแก่ประเทศชาติ ในตัวอย่างที่สอง
คือ งานที่ตนทำนอกเหนือจากหน้าที่การงานที่มีอยู่ คืองานที่เอื้อเฟื้อคนอื่น งานที่สร้างสรรค์
คิดค้นอะไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้ จะโดยตรงหรือโดยอ้อมนั้น ก็เป็นสิงที่สมควรที่จะทำ…"

พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  : 4 ธันวาคม 2517

6 "…จะต้องรู้รักสามัคคี หมายความว่า รู้จักการอะลุ้มอะหล่วยกัน แม้จะไม่ใช่ถูกต้องเต็มที่ คือ

หมายความว่า ไม่ถูกหลักวิชาเต็มที่ ก็จะต้องใช้ เพราะว่าถ้าไม่ใช้ อาจมีสิ่งที่มีอยู่แล้วที่จะ
ใช้ไปได้ชั่วคราว คุณภาพอาจไม่ค่อยดีนัก ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ว่าต้องใช้
อะไรที่พอใช้ไป ไม่อย่างนั้นไม่มีวันที่จะมีชีวิตรอดได้…"

พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  : 31 ธันวาคม 2534

7 "…ถ้าท่านทั้งหลายช่วยกันคิด ช่วยกันทำ แม้จะมีการเถียงกันบ้างก็เถียง แต่เถียงด้วย

รากฐานของเหตุผลและเมตตาซึ่งกันและกัน และสิ่งที่สูงสุดก็คือประโยชน์ร่วมกัน
คือ ความพอมีพอกินพออยู่ ปลอดภัยของประเทศชาติ ทั้งนี้ ถ้าทำไปตามที่ว่านี้ก็เป็นของ
ขวัญวันเกิดที่ล้ำค่า…"

พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  : 4 ธันวาคม 2538
8 "…เงินที่จะให้เขาก็มี แต่ถ้าให้เงินเขาแล้ว เขาก็เอาไปใช้อย่างอีลุ่ยฉุยแฉก และไม่มีผล
อย่างผู้ที่ขอกู้สำหรับทำอาชีพจะกลายเป็นการทำให้คนยิ่งเสียใหญ่ อันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องสอนว่า
กู้เงิน เงินนั้นจะต้องให้เกิดประโยชน์ มิใช่กู้สำหรับไปเล่น ไปทำอะไรที่ไม่เกิดประโยชน์…"

พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  : 4 ธันวาคม 2540

9 "…ข้าพเจ้าจึงขอชักชวนพี่น้องชาวไทยทั้งหลายให้ระลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษ ซึ่งได้

กอบกู้ รักษาบ้านเกิดเมืองนอนของเรามานั้นให้จงหนัก แล้วถือเอาความสามัคคี ความยินยอม
เสียสละส่วนตัวเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่ของประเทศชาติ เป็นคุณธรรมประจำใจอยู่เนืองนิตย์
จึงขอให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลาย จงบำเพ็ญกรณียกิจของตนแต่ละคนด้วย ซือสัตย์สุจริต
ขยันหมั่นเพียร อดทน และกล้าหาญ แล้วอุทิศความเสียสละส่วนตัว ความเหน็ดเหนื่อย
ลำบากยากแค้น เป็นพลีบูชาพรรพบุรุษ ผู้ซึ่งได้ก่อสร้างชาติเป็นมรดกตกทอดมาถึง
พวกเราชาวไทยจนบัดนี้…"

พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  : 31 ธันวาคม 2543

10 "…เศรษฐกิจพอเพียงที่ได้ย้ำแล้วย้ำอีก แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า Sufficiency Economy

ใครต่อใครก็ต่อว่า ว่าไม่มี Sufficiency Economy แต่ว่าเป็นคำใหม่ของเราก็ได้ ก็หมายความว่า
ประหยัด แต่ไม่ใช่ขี้เหนียว ทำอะไรด้วยความอะลุ้มอะหล่วยกัน ทำอะไรด้วยเหตุและผล
จะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว ทุกคนจะมีความสุขแต่พอเพียง…"

พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  : 4 ธันวาคม 2543

11 "…การให้ ยังเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขอีกด้วย กล่าวคือ ผู้ให้ก็มีความสุข มีความอิ่มเอิบใจผู้รับก็มี
ความสุข มีกำลังใจ สังคมส่วนรวมตลอดถึงประเทศชาติ ก็มีความผาสุก มีความร่มเย็น…"

พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  : 31 ธันวาคม 2545

12 "…ขอให้ทุกคน มีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทย พออยู่พอกิน มีความสงบ

และทำงานตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธานในทางนี้ ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกิน
ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับ
ประเทศอื่นๆ ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้…"

พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  : 4 ธันวาคม 2517

13 "…คุณธรรมข้อหนึ่งที่ยังมีอยู่อย่างบริบูรณ์ในจิตใจของคนไทยก็คือ การให้
การให้นี้ ไม่ว่าจะให้สิ่งใดแก่ผู้ใด โดยสถานใดก็ตาม เป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่ง
เพราะเป็นเครื่องประสานไมตรีอย่างสำคัญระหว่างบุคคลกับบุคคล และทำให้สังคมมีความมั่นคง
เป็นปึกแผ่นด้วยสามัคคีธรรม…"

พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  : 31 ธันวาคม 2545


Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s