[스크랩] การสะกด เกาหลี – อังกฤษ

 

원본

การสะกด เกาหลี – อังกฤษ

เริ่มเรียมภาษาเกาหลี จริงจังแล้วนะ 19 ก.พ. 2551  สู้เว้อย  แล้วจะบันทึกทุกวันที่เรียนค่ะ ทุกวันอังคารกับพฤหัสค่ะ
① 모음:ㅏ , ㅓ(ǒ), ㅗ , ㅜ , ㅡ(ǔ), ㅣ , ㅐ(ae), ㅔ , ㅚ(oe), ㅑ(ya), ㅕ(yǒ), ㅛ(yo), ㅠ(yu),
  
   ㅒ(yae), ㅖ(ye), ㅢ(ǔi), ㅘ(wa), ㅝ(wo), ㅙ(wae), ㅞ(we), ㅟ(wi).

② 자음:ㄱ(k, g), ㄲ(kk), ㅋ(k’), ㄷ(t, d), ㄸ(tt), ㅌ(t’), ㅂ(p, b), ㅃ(pp), ㅍ(p’), ㅈ(ch, j),
   
   ㅉ(tch), ㅊ(ch’), ㅅ(s, sh), ㅆ(ss), ㅎ , ㅁ , ㄴ , ㅇ(ng), ㄹ(r, l).
 

▼[국어의 로마자 표기법(문화관광부 고시 제2000-8호)]
          
▶[전문] [해설](*.pdf)

   제1장 표기의 기본 원칙

제1항 국어의 로마자 표기는 국어의 표준 발음법에 따라 적는 것을 원칙으로 한다.

제2항 로마자 이외의 부호는 되도록 사용하지 않는다.

   제2장 표기 일람

제1항 모음은 다음 각 호와 같이 적는다.

  1. 단모음

  a

  eo

  o

  u

  eu

  i

  ae

  e

  oe

  wi

  2. 이중 모음

  ya

  yeo

  yo

  yu

  yae

  ye

  wa

  wae

  wo

  we

  ui

  〔붙임 1〕’ㅢ’는 ‘ㅣ’로 소리 나더라도 ‘ui’로 적는다.

  <보기>

   광희문  Gwanghuimun

  〔붙임 2〕장모음의 표기는 따로 하지 않는다.

제2항 자음은 다음 각 호와 같이 적는다.

  1. 파열음

  g, k

  kk

  k

  d, t

  tt

  t

  b, p

  pp

  p


  2. 파찰음

  j

  jj

  ch


  3. 마찰음

  s

  ss

  h


  4. 비음

  n

  m

  ng


  5. 유음

  r, l

 

  〔붙임 1〕ㄱ, ㄷ, ㅂ’은 모음 앞에서는 ‘g, d, b’로, 자음 앞이나 어말에서는 ‘k, t, p’로 적는다.([ ] 안의 발음에 따라 표기함.)

  <보기>

   구미 Gumi                영동 Yeongdong             백암 Baegam 
   옥천 Okcheon           합덕 Hapdeok                 호법 Hobeop 월곶[월곧] Wolgot    벚꽃[벋趨] beotkkot 한밭[한받] Hanbat 

  〔붙임 2〕’ㄹ’은 모음 앞에서는 ‘r’로, 자음 앞이나 어말에서는 ‘l’로 적는다. 단, ㄹㄹ’은 ‘ll’로 적는다.

  <보기>

   구리 Guri                 설악 Seorak             칠곡 Chilgok 
   임실 Imsil                 울릉 Ulleung 대관령[대괄령] Daegwallyeong 

   

  제3장 표기상의 유의점

제1항 음운 변화가 일어날 때에는 변화의 결과에 따라 다음 각 호와 같이 적는다.

  1. 자음 사이에서 동화 작용이 일어나는 경우

  <보기>

   백마[뱅마] Baengma       신문로[신문노] Sinmunno 
   종로[종노] Jongno          왕십리[왕심니] Wangsimni 별내[별래] Byeollae        신라[실라] Silla 

 

  2. ‘ㄴ, ㄹ’이 덧나는 경우

  <보기>

   학여울[항녀울] Hangnyeoul       알약[알략] allyak 

   

  3. 구개음화가 되는 경우

  <보기>

   해돋이[해도지] haedoji              같이[가치] gachi 
   맞히다[마치다] machida 

   

  4. ‘ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅈ’이 ‘ㅎ’과 합하여 거센소리로 소리 나는 경우

  <보기>

   좋고[조코] joko                      놓다[노타] nota 
   잡혀[자펴] japyeo                   낳지[나치] nachi 

   

  다만, 체언에서 ‘ㄱ, ㄷ, ㅂ’ 뒤에 ‘ㅎ’이 따를 때에는 ‘ㅎ’을 밝혀 적는다.

  <보기>

   묵호 Mukho                           집현전 Jiphyeonjeon 

   

  〔붙임〕된소리되기는 표기에 반영하지 않는다.

  <보기>

   압구정 Apgujeong                  낙동강 Nakdonggang 
   죽변 Jukbyeon                       낙성대 Nakseongdae 합정 Hapjeong                        팔당 Paldang 샛별 saetbyeol                        울산 Ulsan 

   

제2항 발음상 혼동의 우려가 있을 때에는 음절 사이에 붙임표(-)를 쓸 수 있다.

  <보기>

   중앙 Jung-ang                         반구대 Ban-gudae 
   세운 Se-un                              해운대 Hae-undae 

   

제3항 고유 명사는 첫 글자를 대문자로 적는다.

  <보기>

   부산 Busan                              세종 Sejong 

   

제4항 인명은 성과 이름의 순서로 띄어 쓴다. 이름은 붙여 쓰는 것을 원칙으로 하되 음절 사이에 붙임표(-)를 쓰는 것을 허용한다.( ( )안의 표기를 허용함.)

  <보기>

   민용하 Min Yongha (Min Yong-ha) 
   송나리 Song Nari (Song Na-ri) 

   

  (1) 이름에서 일어나는 음운 변화는 표기에 반영하지 않는다.

  <보기>

   한복남 Han Boknam (Han Bok-nam) 
   홍빛나 Hong Bitna (Hong Bit-na)

   

  (2) 성의 표기는 따로 정한다.

제5항 도, 시, 군, 구, 읍, 면, 리, 동’의 행정 구역 단위와 ‘가’는 각각 ‘do, si, gun, gu, eup, myeon, ri, dong, ga’로 적고, 그 앞에는 붙임표(-)를 넣는다. 붙임표(-) 앞뒤에서 일어나는 음운 변화는 표기에 반영하지 않는다.

  <보기>

   충청북도 Chungcheongbuk-do      제주도 Jeju-do 
   의정부시 Uijeongbu-si                  양주군 Yangju-gun 도봉구 Dobong-gu                        신창읍 Sinchang-eup 삼죽면 Samjuk-myeon                  인왕리 Inwang-ri 당산동 Dangsan-dong                   봉천1동 Bongcheon 1(il)-dong 종로 2가 Jongno 2(i)-ga 퇴계로 3가 Toegyero 3(sam)-ga 

   

  〔붙임〕’시, 군, 읍’의 행정 구역 단위는 생략할 수 있다.

  <보기>

   청주시 Cheongju                    함평군 Hampyeong 
   순창읍 Sunchang 

   

제6항 자연 지물명, 문화재명, 인공 축조물명은 붙임표(-) 없이 붙여 쓴다.

  <보기>

   남산Namsan                             속리산Songnisan 
   금강Geumgang                         독도Dokdo 경복궁Gyeongbokgung              무량수전Muryangsujeon 연화교Yeonhwagyo                   극락전Geungnakjeon 안압지Anapji                            남한산성Namhansanseong 화랑대Hwarangdae                    불국사Bulguksa 현충사Hyeonchungsa                 독립문Dongnimmun 오죽헌Ojukheon                         촉석루Chokseongnu 종묘Jongmyo                            다보탑Dabotap 

   

제7항 인명, 회사명, 단체명 등은 그동안 써 온 표기를 쓸 수 있다.

제8항 학술 연구 논문 등 특수 분야에서 한글 복원을 전제로 표기할 경우에는 한글 표기를 대상으로 적는다. 이때 글자 대응은 제2장을 따르되 ‘?, ?, ?, ?’은 ‘g, d, b, l’로만 적는다. 음가 없는 ‘둁’은 붙임표(-)로 표기하되 어두에서는 생략하는 것을 원칙으로 한다. 기타 분절의 필요가 있을 때에도 붙임표(-)를 쓴다.

  <보기>

   집 jib                                 짚 jip 
   밖 bakk                              값 gabs 붓꽃 buskkoch                    먹는 meogneun 독립 doglib                         문리 munli 물엿 mul-yeos                    굳이 gud-i 좋다 johda                          가곡 gagog 조랑말 jolangmal                 없었습니다 eobs-eoss-seubnida 

부 칙

① (시행일) 이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

② (표지판 등에 대한 경과 조치) 이 표기법 시행 당시 종전의 표기법에 의하여 설치된 표지판(도로, 광고물, 문화재 등의 안내판)은 2005. 12. 31.까지 이 표기법을 따라야 한다.

③ (출판물 등에 대한 경과 조치) 이 표기법 시행 당시 종전의 표기법에 의하여 발간된 교과서 등 출판물은 2002. 2. 28.까지 이 표기법을 따라야 한다.

※ 참고: 한글 학회의 "우리말 로마자 적기"(1984)

닿소리

로마자

 

홀소리

로마자

g

 

a

gg

 

ae

n

 

ya

d

 

yae

dd

 

eo

l

 

e

m

 

yeo

b

 

ye

bb

 

o

s

 

wa

ss

 

wae

ng

 

oe

j

 

yo

jj

 

u

ch

 

weo

k

 

we

t

 

wi

p

 

yu

h

 

eu

 

 

 

eui

 

 

 

i

 

Thank you everybody

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s