รวม”ธรรมะ” ที่นี่

ธรรมะทูเดย์
http://www.dhammatoday.com/index.php?option=com_content&view=article&id=475&Itemid=85&lang=th

http://www.tipitaka.com/

http://difficultdhamma.blogspot.com/2010/03/blog-post_03.html

 

http://www.fungdham.com/sound/jarun.html

มาอีกแล้วค่ะ http://www.dungtrin.net/multimedia/watha_love.html  ซึ้งกินใจวัยรุ่นค่ะ

http://www.youtube.com/watch?v=RW8g80BfeJ4&feature=related   สนุกมากค่ะ

หนังสือแจก http://www.dhammaruksa.net/

e-book ธรรมะพอเพียง

หนังสือ "e-book ธรรมะพอเพียง "
โดย ว.วชิรเมธี
พิมพ์ครั้งที่
จำนวนหน้า – หน้า

รายละเอียด:
      e-book ธรรมะพอเพียง เป็นการรวบรวมบรรยายพิเศษของพระอาจารย์ที่กรุณามาปาฐกถาธรรมให้กับนักศึกษาของสถาบันพระปกเกล้าได้รับฟังและรับคำสอนนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
      e-book ในยุคโลกาภิวัตน์ที่มาพร้อมกับความสับสนวุ่นวาย การแก่งแย่งแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นทางสังคม เทคโนโลยี เศรฐกิจ หรือแม้กระทั้งการเมืองแต่ถึงกระนั้นกระแสการแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตนและพวกพ้องก็สามารถเบาบางลงได้เมื่อปัจจุบันประชาชนไทยหันมาเดินตามเศรฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และหากมีธรรมะประดับอยู่ในจิตใจด้วยแล้วการประกอบกิจการงานในแวดวงใดๆ ก็สามารถดำเนินไปด้วยความมั่นคงและยั่งยืน
 
 

   

e-book เชิญตะวัน

หนังสือ "เชิญตะวัน"
โดย ว.วชิรเมธี
พิมพ์ครั้งที่
จำนวนหน้า 74 หน้า

รายละเอียด:
e-book ผู้ที่ศึกษาสำเร็จการศึกษาตามแนวทางของพระพุทธศาสนา นับว่าเป็น "พุทธะ" คือ เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
e-book ผู้ที่ศึกษาสำเร็จการศึกษาตามแนวทางของพระพุทธศาสนา เชิญสิ่งดีๆ มาสู่ชีวิต เชิญพรที่สัมฤทธิ์มาสร้างชีวา พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการศึกษา มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพในการเป็นนักศึกษา กล่าวคือ สามารถฝึก หัด พัฒนา ให้มีพัฒนาการที่ดียิ่งๆ ขึ้นไปจากปุถุชนจนเป็นกัลยาณชน และอารยชนในที่สุด ผู้ที่ศึกษาสำเร็จการศึกษาตามแนวทางของพุทธ-ศาสนา นับว่าเป็น “พุทธะ” คือ เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
 
 

   

e-book "วัดป่าวิมุตตยาลัย" วิมุตตยาลัย คือ สถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาสันติภาพโลก

หนังสือ "วัดป่าวิมุตตยาลัย" วิมุตตยาลัย คือ สถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาสันติภาพโลก "
โดย ว.วชิรเมธี
พิมพ์ครั้งที่
จำนวนหน้า – หน้า

รายละเอียด:
 e-book การถวายที่ดินเพื่ออุทิศเป็นที่ธรณีสงฆ์สำหรับตั้งวัดนั้นเป็นบุญใหญ่ในระดับมหากุศลเพราะเป็นการสร้างสถาบันในการสร้างคนให้กลายเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา เป็นการเสียสละอันใหญ่หลวงซึ่งทำได้ยากอย่างยิ่ง คนที่จะทำมหากุศลเช่นนี้ได้หากไม่มีศรัทธาปสาทะในพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้นแล้วก็ยากยิ่งนักที่จะทำได้

   

คลื่นนอก คลื่นใน

หนังสือ "คลื่นนอก คลื่นใน"
โดย ว.วชิรเมธี
พิมพ์ครั้งที่
จำนวนหน้า 77 หน้า

รายละเอียด:
…เนื้อแท้ของ มนุษย์ทุกคนก็คือ ความเป็นมนุษยชาติ เลือดของทุกคนเป็นสีแดง น้ำตาของทุกคนมีรสเค็ม เราจะอุทิศโมงยามอันงดงามเพื่อระลึกถึงผู้ประสบภัยสึนามิ เราจะมองดูทุกคนเสมือนหนึ่งว่า เรากับเขาก็ประสบภัยไม่ต่างกัน ความตาย ความพลัดพรากจากคนที่รักของเขา ล้วนเชื่อมโยงมาถึงเราด้วย เขาอาจเจอ “คลื่นนอก” คือ คลื่นยักษ์สึนามิ แต่เราอาจเจอ “คลื่นใน” คือ คลื่นกิเลสที่ถล่มทะลวงทำร้ายเราอยู่ทุกคืนวัน ขอให้เราทั้งหลายตั้งสติ ยอมรับความจริงให้ได้และให้เร็วที่สุด เพราะเมื่อเราไม่ยอมรับความจริง ความทุกข์ก็จะยังคงอยู่ และทำร้ายเราครั้งแล้วครั้งเล่า จงเปิดใจให้กว้างเพื่อเรียนรู้สัจธรรมความจริงของชีวิต เหตุการณ์เหล่านี้กำลังเตือนเราว่า ธรรมดาของชีวิตก็เป็นเช่นนี้ เกิด แก่ เจ็บ ตาย พลัดพราก ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่มันเกิดได้กับทุกคน จง “รู้เท่า” และ “รู้ทัน” มองให้เห็นเป็น “ธรรมดา” ของชีวิต…(จากปกหลัง)

   

e-book สารธรรมพระอาจารย์ ว.วชิรเมธี

หนังสือ "e-book สารธรรมพระอาจารย์ ว.วชิรเมธี"
โดย ว.วชิรเมธี
พิมพ์ครั้งที่
จำนวนหน้า – หน้า

รายละเอียด:
คนทุกคนอยู่ในสังคมมีหน้าที่เหมือนกันหมด หน้าที่ของพระก็คือต้องเทศน์ หน้าที่ของดอกไม้ก็คือต้องบาน หน้าที่ของฝนก็คือต้องตก หน้าที่ของกษัตริย์ก็คือต้องปกครอง หน้าที่ของตำรวจก็คือพิทักษ์สันติราษฎร์
 
 

   

e-book ความเหมือนในความต่างของสองรัตนมหาบุรุษ

หนังสือ "e-book ความเหมือนในความต่างของสองรัตนมหาบุรุษ"
โดย ว.วชิรเมธี
พิมพ์ครั้งที่
จำนวนหน้า – หน้า

รายละเอียด:
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงพระสถานะเป็น"พระธรรมรชา" เพราะทรงครองราชโดยธรรม สมกับที่มีพระปฐมบรมราชโองการว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" หรือเพราะทรงยังมหาชนให้ยินดีโดยธรรม พุทธทาสภิกขุ นับว่าเป็นผู้อุทิศชิวิตให้แก่พระรัตนตรัยและได้ใช้ชีวิตอันยาวนานกว่า ๖๗ ปีในพระพุทธศาสนาทำหน้าที่ของพระสาวกอย่างเต็มขีดความสามารถ จนมีผลงานและชื่อเสียงขจรขจายไปทั่วโลก โดยนัยนี้ท่านพุทธทาสภิกขุจึงนับเป็น "พระธรรมราชา" ในทางศาสนจรัก สมกับที่ท่านตั้งปณิธานไว้ว่า "ข้าพเจ้าขอมอบชีวิตและร่างกายนี้ถวายแด่พระพุทธเจ้า , ข้าพเจ้าขอเป็นทาสพระพุธเจ้า , พระพุทธเจ้าเป็นนายของข้าพเจ้า เพราะเหตุดังว่ามานี้ ข้าพเจ้าจึงชื่อว่า พุทธทาส "
 
 

หนังสือ "e-book อัญมณีแห่งชีวิต ชีวิตพลันเฉกเช่นอัญมณี หากเรามีพระธรรมนำทาง"
โดย ว.วชิรเมธี
พิมพ์ครั้งที่
จำนวนหน้า – หน้า

รายละเอียด:
e-book ใครบางคนเคยเปรียบธรรมะมีค่าล้ำประดุจอัญมณีแห่งชีวิต นับเป็นการเปรียบเทียบอย่างงดงาม และเป็นสัจจะยิ่ง เพราะผู้มีธรรมและเข้าถึงธรรมแล้ว ย่อมสง่างามทั้งในชีวิตนี้และชีวิตหน้า แม้แต่ปวงเทพเทวดายังต้องพิทักษ์รักษาคนที่ประพฤติธรรม
 
 

   

e-book หนังสือนิทาน "ธรรมะ ชาล้นถ้วย" เรื่องเล่านิทานธรรมซึ้งถ่ายทอดมรดกทางภูมิปัญญาของมนุษย์

หนังสือ "e-book หนังสือนิทาน "ธรรมะ ชาล้นถ้วย" เรื่องเล่านิทานธรรมซึ้งถ่ายทอดมรดกทางภูมิปัญญาของมนุษย์"
โดย ว.วชิรเมธี
พิมพ์ครั้งที่
จำนวนหน้า – หน้า

รายละเอียด:
e-book ในบรรดาเครื่องมือการถ่ายทอดมรดกทางภูมิปัญญาของมนุษย์ชาตินั้น การเล่านิทาน ซึ้งเคียงคู่มากับนิทาน นับเป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพมากอย่างหนึ่ง วัฒนธรรมทางภูมิปัญญาที่ถูกห่อหุ้มด้วยนิทานอันเป็นเสมือนการทาสีรักษาเนื้อไม้ค่อยๆ คลี่คลายขยายตัวมาโดยลำดับ กล่าวเฉพาะวัฒนธรรมทางปัญญาที่ถูกส่งต่อผ่านมาทางพระพุทธศาสนาแล้วต้องนับว่า การเล่านิทานหรือตัวนิทานเองคือเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุดอย่างหนึ่งในบรรดาเครื่องมือการส่งผ่านพุทธธรรมสำคัญที่พระพุทธองค์ทรงเลือกใช้ และพระพุทธเจ้าเองก็ทรงได้รับการยกย่องว่าทรงเป็นนักเล่านิทานชั้นยอดองค์หนึ่ง
 
 

   

e-book รวมรสบทธรรม "สพฺพรสํ ธมฺมรโส ชินาติ" รสแห่งธรรม ชนะรสทั้งปวง

หนังสือ "e-book รวมรสบทธรรม "สพฺพรสํ ธมฺมรโส ชินาติ" รสแห่งธรรม ชนะรสทั้งปวง "
โดย ว.วชิรเมธี
พิมพ์ครั้งที่
จำนวนหน้า – หน้า

รายละเอียด:
e-book หนังสือ"รวมรสบทธรรม" เป็นหนังสือที่รวบรวมพระธรรมเทศนาและบรรยายซึ่งชมรมกัลยานธรรมจัดขึ้นในงานแสดงธรรมบรรยายธรรมทาน ณ หอประชุมศรีบูรภา มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ (ท่าพระจันทร์)
 
 

   

e-book รักแท้คือกรุณา

หนังสือ "e-book รักแท้คือกรุณา"
โดย ว.วชิรเมธี
พิมพ์ครั้งที่ 2
จำนวนหน้า 75 หน้า

รายละเอียด:
e-book ความรักเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราทุกคนอยู่แล้วทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัวสำหรับผู้ที่รักอย่างรู้ตัว ที่ใดมีรักที่นั้นก็มีความสุข แต่สำหรับผู้ที่รักอย่างลืมตัว ที่ใดมีรักที่นั้นก็มีทุกข์ e-book หนังสือรักแท้ คือ กรุณา จะทำให้เราเห็นว่า ความรักมีกี่มิติ มีผลดี ผลเสีย และผลข้างเคียงอย่างไร หวังว่าเมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้วเราทุกคนจะมีมุมมองต่อความรักด้วยทรรศนะใหม่ และมีความสุขทุกครั้งเมื่อมีความรัก เนื่อเพราะ รักแท้ คือ กรุณา รักแท้มาเมื่อรัย ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่น ผู้เบิกบานและการเป็นผู้ให้ก็เกิดขึ้นเมื่อนั้น
 
 

   

หนังสือ"วัดป่าวิมุตตยาลัย" วิมุตตยาลัย คือ สถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาสันติภาพโลก

หนังสือ "วัดป่าวิมุตตยาลัย" วิมุตตยาลัย คือ สถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาสันติภาพโลก "
โดย ว.วชิรเมธี
พิมพ์ครั้งที่
จำนวนหน้า – หน้า

รายละเอียด:
 การถวายที่ดินเพื่ออุทิศเป็นที่ธรณีสงฆ์สำหรับตั้งวัดนั้นเป็นบุญใหญ่ในระดับมหากุศลเพราะเป็นการสร้างสถาบันในการสร้างคนให้กลายเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา เป็นการเสียสละอันใหญ่หลวงซึ่งทำได้ยากอย่างยิ่ง คนที่จะทำมหากุศลเช่นนี้ได้หากไม่มีศรัทธาปสาทะในพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้นแล้วก็ยากยิ่งนักที่จะทำได้
 

Attachments:
File
Download 1
Download 2

   

 

หนังสือที่ไม่ต้องซื้อ http://www.tawandhamma.org/Book_online/E-book_th_thai.html 

http://www.dhammaruksa.net/ ขออนุโมทนาสาธุ บุญค่ะ


Thank you www.hereandnowholiday.com
คู่มือชีวิตภาควิปัสสนา

ซีดีเสียงชุดนี้เหมาะกับผู้ที่ได้เข้าอบรมธรรมกับอาจารย์ศุภวรรณแล้ว
เพื่อเสริมความเข้าใจและเตือนสติตนเองให้ "พาตัวใจกลับบ้าน" ได้ทุกขณะ
ระหว่างการเดินทางไปทำงาน ทำงานบ้าน เป็นการสร้างปัจจัยป้องกันไม่ให้เจอรี่สร้างโลกมายาครอบตัวใจของเรา
หรือ แม้ถูกครอบแล้ว ก็จะเป็นปัจจัยช่วยให้ผู้ฟังออกจากโลกมายาของเจอรี่ได้เร็วขึ้น

ไอน์สไตน์ถาม

หนังสือเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของการพาผู้อ่านเข้าสู่สัจธรรมอัน
สูงสุด  หรือพระนิพพานโดยผ่านความคิดไอน์สไตน์  จึงเป็นการ
วิเคราะห์ธรรมด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  จะเหมาะมากกับปัญญาชน
ที่ไม่ได่สนใจพระพุทธศาสนามาก่อน  รวมทั้งเหมาะกับผู้อ่านที่อยู่ใน
ขั้นตอนการแสวงหาคำตอบให้กับชีวิต  และเพิ่งเริ่มต้นสนใจธรรมะ
โดยที่ยังไม่ชินกับคำศัพท์ยากๆ ของพระพุทธศาสนา
       ทุกบทของหนังสือเล่มนี้  ล้วนเป็นเรื่องการพาผู้อ่านเข่าสู่สัจธรรม
จากมุมมองที่แตกต่างกันโดยมีความคิดของไอน์สไตน์ในเรื่องการหาจุดคงที่ของจักรวาล 
กับการหาคนตอบให้กับทฤษฏีของสรรพสิ่งอยู่เบื้องหลังเสมอไป  มุมมองที่แตกต่างกันนั้นล้วนเป็นความคิดง่ายๆ
ขั้นพื้นฐานของชีวิต แต่เป็นเริ่องง่ายที่ช่อนความลึกซึ้งของชีวิตไว้อย่างมากมายมหาศาล
เช่น  การแสวงหาตัวจริงๆ ของเรา  เรื่องปัจจุบันขณะ  หรือ  ที่นี่  เดี๋ยวนี้ใจที่ปกติเป็นอย่างไร 
ซึ่งล้วนเป็นหัวข้อที่คนทั่วไปพูดอยู่เสมอ  แต่มีสักกี่คนที่รู้อย่างแท้จริงว่ากำลังพูดเรื่องอะไรกันอยู่ 
หนังสือเล่มนี้จึงเท่ากับเป็นกุญแจไขเข้าไปสู่รายละเอียดเหล่านี้

พรมแดนข้ามโคตร
คนส่วนมากของสังคมที่ไม่สนใจคำสอน
ของพระพุทธเจ้า  ก็เท่ากับไม่รู่ข่าวร้ยในเรื่องการ
ติดคุกชีวิตของตนเองและข่าวดีเรื่องการออกจาก
คุกชีวิตเพื่อไปนิพพาน

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้มุ่งที่จะให้กำลังใจ
ชุมใหญ่แก่ผู้ที่กำลังปฏิบัติธรรมเพื่อมุ่งพระนิพพาน
ซึ่งเป็นเรื่องยาก  แต่มิใช่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้
ดิฉันจึงนำเสนอด้วยเหตูผลง่ายๆ  เพื่อให้
นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเข้าใจอย่างชัดเจนว่า
การบรรลุธรรมชั้นสูงในระดับพระนิพพานยังเป็น
ไปได้อยู่  แม้ในยุคนี้ที่คนมักเข้าใจว่าสถาบันศาสนา
ได้เสื่อมโทรมลงมากแล้วก็ตาม  และยังต้องการ
เน้นอีกว่าฆราวาสที่ยังต้องรับผิดชอบการเลี้ยงดู
ครอบครัวตนเองอยู่ก็ยังไปนิพพานได้อยู่  ไม่ใช่
เป็นเรื่องของพระสงฆ์องค์เจ้าเท่านั้น

ผู้หญิงคนนี้คือใครหรือ

หนูพบว่าคำถามต่างๆที่เคยเฝ้าถามตัวเอง
และ  ตามหาคำตอบอยู่นานนั้น  ก็ได้รับคำตอบ
จากอาจารย์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดอาจารย์
ทำให้หนูเห็นว่าสิ่งที่หนูกำลังทำเป็นอยู่ใน
ขนาดนี้  คือทางเดินที่ถูกต้องที่สุดแล้ว

ความรู้สึกที่กระผมได้รับจากทั้งการอ่าน
หนังสือและการอบรมของท่านอาจารย์ศุภรรณ 
มีคุณค่าอันประเมินมิได้  และเป็นเสมือน
missing link  ที่ผมแสวงหามานานนับ13ปี  ตั้ง
แต่เริ่มปฏิบัติและศึกษาแนวทางสติปัฏฐานสี่

ผมพยายามพาตัวใจกลับบ้านในขณะที่
กำลังใช้ชีวิตประจำวัน  เช่น  แปรงฟัน  ล้างจาน
ถูบ้าน  ตามหลักการแปรขยะให้เป็นทองของ
อาจารย์ครับ

หลังจากอ่านเรื่อง"ไอน์สไตน์ถามพระพุทธเจ้าดอย"
แล้ว  ผมทราบทันที่ว่าให้พบพระอริยะเจ้าผู้บรรลุ
ธรรมแล้วอีกท่านหนึ่ง

ฆ่าตัวตายไปทำไม

เป็นเรื่องที่มุ่งบอกให้คนรู้ว่า  ใจเป็นนาย
กายเป็นบ่าว  เมื่อมีปัญหาชีวิตจนถึงขั้นที่อยาก
ฆ่าตัวตายนั้น  การไปฆ่า  "ตัวกาย"  จึงเป็นการ
ฆ่าผิดคน  ไม่ได้แก้ปัญหาที่แท้จริง  เพราะปัญหา
ทุกข์ใจจะตามคิด  "ตัวใจ"  ไปเรื่อยๆ  การตาย
ที่แท้จริงมีเพียงเรื่องเดียวเท่านั้น  คือ  การออกจาก
คุกชีวิตเพี่อไปนิพพาน

เป็นเรื่องที่ผู้เขียนได้เขียนจดหมายถึงเพื่อน
ที่ชื่ออ้อม  ซื่งกำลังประสบปัญหาครอบครัว
จนทำให้กลุ้มใจมาก  จึงแนะนำวิทีการ  "ทำใจ"
โดยวิทีการพาตัวใจกลับบ้าน  แนะนำขั้นตอน
พี้นฐานของการฝึกสติปัฏฐานสี่  โดยแนะให้
ผู้ปฏิบัติรู้จัก  "ตัวใจ" อันเป็น"ตัวจริง"ของทุกคน
และรู้ว่าจะใช้ "ตาใจ" เพื่อการเดินทางไปสู่จุดที่
จะหายกลุ้มใจได้อย่างไร

เป็นเรื่องที่ช่วยให้ผู้อ่านเห็นความสำคัญ
และความลึกซึงขอการหายใจที่ถูกต้อง  ซึ้งจะ
ทำได้ก็โดยการฝึกอานาปานสติ  หรือการหาตัวใจ
กลับบ้านที่ ๑ และจะทำได้ดีควบคู่ไปกลับการ
ออกกำลังกายไท้เก็ก  เมื่อใครหายใจลึกๆได้แล้ว
ตัวใจที่หลงทางอยู่นอกบ้าน  จะถูกผลักให้กลับ
เข้าบ้านเดิมของใจ  ทำให้ร้สึกดีขึ้น  จึงเป็นวิทีการ
แก้ปัญหาจากปัจเจกบุคคลถึงระดับชาติ  และ
รวมถึงระดับโลกด้วย

ปฏิบัติการไล่หนูออกจากบ้านเล่ม2
หนังสือการ์ตูนชุดนี้  หากเยาวชนไทยมีโอกาสได้อ่านกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นแล้ว
การฝึกฝนเรื่องพาตัวใจกลับบ้าน  หรือ  ปฏิบัติการไล่หนูออกจากบ้าน จะกลายเป็นเรื่องธรรมะคำของสังคมไทยเรา
ซึ่งเท่ากันเป็นการสร้างปัจจัยเพื่อให้เกิดสันติภาพในแผ่นดินไทยของเราและถ้าหากความคิดนี้กระจายไปทั่วโลก
จนเป็นที่ยอมรับขององค์การสหประชาดีแล้ว
   การพาตัวใจกลับบ้านจะต้องกลายเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาของโลก
หากมีประชากรเพื่ยงครึ่งหนึ่งของโลกที่รู้วิธีพาตัวใจกลับบ้านแล้ว
ดิฉันเห็นแน่ว่า  มนุษย์จะสามารถอยู่ด้วยกันอย่างมีสันติสุข
และแบกความทุกข์เท่าที่จำเป็นจริงๆ  เท่านั้น  คือ  ทุกข์จากการเกิด  แก่  เจ็บ  ตาย
    จึ่งขอเชิญชวนให้ผู้ใหญ่ไทยทั้งหลายสนับสนุนสร้างสันติภาพให้ชาวโลกโดนแนะนำหนังสือการ์ตูนนี้ให้แก่บุตรหลานของท่านด้วยเทิด
ใบไม้กำมือเดียว
ความรู้หยิบมือหนึ่งช่วยให้ผู้อ่านรู้จักเป้าหมายอันสูงสุดของชีวิต เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เป็นการบอกข่าวดีให้มนุษย์รู้ว่า
ชีวิตเปรียบเหมือนการติดคุกที่มหึมา เป็นกรงขังใหญ่มากจนชาวโลกดูไม่ออกว่าตนเองกำลังใช้ชีวิตอย่างปราศจากอิสรภาพที่แท้จริง
จึงเป็นทุกข์ และหวาดกลัว การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือ การค้นพบอิสรภาพที่แท้จริง รู้เท่านี้ ก็พอแล้ว
อวดอุตริมนุสธรรมที่มีในตน
เป็นการเล่าประสบการณ์ย้อนหลังของผู้เขียนตั้งแต่เริ่มตั้งคำถามใหญ่ของชีวิตเรื่องเกิดมาทำไมในขณะที่ยังเป็นนักศึกษา
และการแสวงหาคำตอบให้แก่ชีวิตโดยการปฏิบัติธรรม ครอบคลุมประสบการณ์ของตนเองที่ได้มาถึงเมืองนิพพานในสองครั้งแรกของชีวิต
จนกระทั่งมาถึงเมืองเดียวกันอีก ๒๑ ปีต่อมา จึงใช้ความสามารถที่ได้รับจากระบบการศึกษาทางโลก การคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์
การใช้ภาษาและการเปรียบเทียบของคนร่วมสมัย จึงสามารถอธิบายสิ่งที่ฟังยากอย่างเรื่องนิพพานให้เป็นเรื่องง่าย
คู่มือชีวิต ภาคศีลธรรม
เมื่อทราบเป้าหมายชีวิตคือการไปให้ถึงพระนิพพานแล้ว หนังสือเล่มนี้จึงเป็นเหมือนแผนที่ชีวิตบอกทางครึ่งแรกของการเดินทางไปพระนิพพาน
ซึ่งแม้ชาวพุทธเองก็ไม่กล้าอาจเอื้อมคาดหวังที่จะถึงได้ ซึ่งเป็นผลของอวิชชา ความเข้าใจผิดว่านิพพานเป็นเรื่องไกลตัว
คำแนะนำในภาคปฏิบัติของหนังสือเล่มนี้จึงเป็นการเริ่มเดินทางไปพระนิพพานด้วยวิธีการที่เรียบง่าย
ดินแดนกัลปพฤกษ์
เป็นนิยายอิงธรรมะที่ถ่ายทอดภาพกว้างๆ ของชีวิตมนุษย์
ที่กำลังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในถนนวงแหวนของลังสารวัฏ
นอกจากผู้อ่านจะได้รับความบันเทิงจากภาพจิตนาการ
ของอนาคตแล้ว ก็ยังสามารถเรียนรู้สิ่งที่เป็นสาระอย่าง
แท้จริงของชีวิตอีกด้วย โดยเฉพาะเรื่องการออกจากคุกชีวิต
อันเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของมนุษย์ทุกคน
รู้เท่านี้ก็พอแล้ว
การแก้ปัญหาเรื่องฝันร้ายในขณะหลับทางกาย คือ ต้องทำให้ตัวกายตื่นมาสู่โลกแห่งความเป็นจริง
การแก้ปญัหาชีวิตมนุษย์ก็ต้องทำเช่นนั้น ทุกปัญหาชีวิตมากับความคิด การจุ่มอยู่กับความคิดและความรู้สึกที่เป็นปัญหาจึงเหมือนการฝันร้าย
ในขณะที่กายยังตื่นอยู่ แต่กายไม่สามารถตื่นได้อีกแล้ว เพราะตื่นอยู่แล้ว ตรงนี้เอง ถ้าเข้าใจได้ว่า แม้ตัวกายตื่น แต่ตัวใจยังหลับอยู่
หลับเพราะถูกความคิดที่เป็นมายาครอบงำไว้ ฉะนั้น ต้องทำให้ตัวใจตื่นจากความหลับไหล โดยการพาตัวใจกลับบ้าน
เมื่อทำได้เช่นนี้ จึงเหมือนตื่นจากฝันร้าย และกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริง
ปัญหาชีวิตจึงแก้ตกได้ในลักษณะเช่นนี้
ศาสนาและการเมือง

ความเจริญทางวัตถุ มักตามมาด้วยความ
เสื่อมโทรมของศีลธรรมเสมอ คนจีนยุคนี้จึง
งมงายมากขึ้น เชื่อหมอดู ฮวงจุ้ย ก่อนไป
ทำงานจึงต้องไปศาลเจ้าไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อขอ
ให้ตนเองไม่เสื่อมลาภ ทำให้อาชีพของหมอ
โรคจิตเจริญตามไปด้วย ช่องว่างระหว่างคนรวย
กับคนจนจึงกว้างขึ้น

นักการศาสนาต่างจากนักการเมืองตรงที่ว่า
ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ความเสียสละและไม่กลัวตาย
ของตนเองให้ใครเห็น เพื่อเรียกร้องคะแนนเสียง
แต่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องต่อสัจธรรม ต่อตนเอง และ
เพื่อประโยชน์ของคนหมู่มาก แม้คนไม่เห็นด้วย
หรือช่วยคนได้เพียงไม่กี่คน ก็พอใจแล้ว

ปัญหาภาคใต้ของไทยเราเป็นเพียงหนึ่งใน
ปัญหาที่กำลังครุกรุ่นอยู่ทั่วโลก หากไม่ใช่เป็น
ปัญหาโดยน้ำมือของมนุษย์ ก็เป็นปัญหาที่เกิด
จากภัยธรรมชาติอันรุงแรง การทำลายล้างเหล่านี้
ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของสงสารวัฏทั้งสิ้น เป็นเรื่อง
หนีไม่พ้นค่ะ

ธรรมะกับเรื่องเพศ
คนที่เกิดมาผิดเพศนั้น  โดยพื้นฐานแล้ว
จะมีปัญหาทางด้านจิตใจมากกว่าคนปกติ
จะเป็นคนมีจิตใจอ่อนไหวและทุกข์มาก
กว่าคนธรรมดา  แต่ต้องเข้าใจว่า  มนุษย์ทุกคน
ไม่ว่าหญิง  ชาย  เกย์  ล้วมมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน 
ที่จะเดินทางไปถึงนิพพาน  เพื่อความหมดทุกข์
อย่างแท้จริง  เพราะนิพพานเป็นเรื่องที่อยู่
เหนือบวก  เหลือลบ  ตัวใจของเราไม่ได้เป็น
เพศหญิง  ชาย  หรือเกย์  ฉะนั้น  หากผู้เกิดมา
เป็นเพศที่สามมีความอดทน  และตั้งใจจริงแล้ว
ก็จะสามารถเดินทางไปนิพพานได้เหมือน
ชาย  หญิง  คนอื่นๆ  ที่ตั้งใจจริง  เพราะถ้า
ไม่เลือกเส้นทางนี้แล้ว  รับประกันได้ว่า  เดี๋ยวก็
ต้องมุดกลับมาในโลกนี้  และอาจจะต้องเกิดมา
เป็นเกย์อีก

  "ผมบอกตัวเองเสมอว่า  ฉันจะเกิดเป็น
เกย์ชาติสุดท้ายให้ได้  และจะปฏิบัติตาม
คำสอนของอาจารย์ศุภวรรณให้ถึงที่สุด"

ครอบครัววังวนแห่งปัญหาชีวิต

เรื่องแม่สามี  สงสารท่านมาก  เพราะ
ตอนนี้ต้องให้มอร์ฟีนระงับความปวด  กบก็
ต้องทําใจ  เพราะท่านปวดมากๆ  แม่
จะอารมณ์เสีย  โมโห  โวยวาย

มีข้อสงสัยว่า  คนที่เป็นอัมพาตสามารถ
ทำวิปัสสนาได้หรือไม่  ชาตินี้เขาสามารถทำให้
ถึงนิพพานได้หรือเปล่า

ผมรู้จักข้อสอบแนวครอบครัวมากขึ้น
ทำให้ผมรู้ได้ทันทีว่า  หนังสือขออาจารย์ทุกเล่ม
ดีมาก  เพราะได้วางแนวทางเดินให้หมด
โเยไม่ต้องเสียเวลาในการคิดเอง  เป็นวิทีสั้น
และเร็วจริงๆ

แม่เป็นคนคิดมาก  ชอบนำความคิดที่
ไม่ดีเข้ากระทบตัวใจครับ  คือ  ใครทำอะไร
กับท่านในอดีต  ท่านจำไว้หมดครับ

ปฏิบัติการไล่หนูออกจากบ้านเล่ม1
หนังสือการ์ตูนชุดนี้เป็นเครื่องมือชั้นยอดเยื่ยมที่สามารถอธิบาย การทำงานระหว่าง จิตกับใจ ได้อย่างชัดเจน
โดยใช้ตัวละครการ์ตูนเหล่านี้เป็นสื่อช่วยให้ผู้อ่านเห็นภาพการทำงานใน จิตใจของตนเอง
เช่น ในขณะที่คนกำลังกลุ้มใจ มีความทุกข์มาก ก็จะเห็นภาพได้ชัดเจนว่าในขณะนั้น ตัวใจของตนเองกำลังถูก "หนูดำ" รังแก ทุบตี ทิ่มแทง อย่างไร

หนังสือการ์ตูนชุดนี้จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยพ่อแม่สอนเรื่องการพาตัวใจกลับบ้าน ให้ลูกหลานได้เป็นอย่างดียิ่ง

ซึ่งเป็นเหตุผลใหญ่ที่ดิฉันตั้งชื่อเรื่องว่า "ปฏิบัติการไล่หนูออกจากบ้าน" อันมีความหมายเดียวกับวลี"พาตัวใจกลับบ้าน"
หรือ สติปัฏฐานสี่ หรือ การทำวิปัสสนา นั่นเอง ซึ่งดิฉันจะพยายามเขียนบทให้แก่หนังสือการ์ตูนชุดนี้อย่างต่อเนื่อง
โดยเน้นเป้าหมายที่จะช่วยให้ผู้อ่านไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่สามารถเดินทาง ออกจากคุกชีวิตได้ในที่สุด

ใครกลัวตาย ฟังทางนี้
ผู้เขียนพยายามบอกผู้อ่านให้รู้ว่า สิ่งดีที่สุดสำหรับชีวิตมนุษย์ไม่ใช่อยู่ที่การมีทรัพย์สิน เงินทอง เกียรติยศ และชื่อเสียง
แต่อยู่ที่การสามารถลืมตาตื่นขึ้นมาทุกเช้าโดยไม่มีความรู้สึกเสียใจ หรือเศร้าใจต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต หรือ
เป็นห่วงชีวิตของอนาคต และสามารถใช้ชีวิตอย่างไม่หวาดผวา กลัวต่อสิ่งใด ๆ ทั้งสิ้น แม้กระทั่งความตาย
คู่มือชีวิต ภาคกฎแห่งกรรม
เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากภาคศีลธรรม ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องการทำงานของกฏแห่งกรรมอย่างเป็นวิทยาศาสตร์
โดยใช้ภาษาและเหตุการณ์ของคนร่วมสมัย จะสามารถช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเหตุการณ์ต่าง ๆ
ที่เกิดกับชีวิตของตนเองทั้งเรื่องดีและร้ายว่าเป็นการทำงานของกฏแห่งกรรมอย่างไร

The User Guide to Life…The Law of Karma

 "One minute everything is absolutely fine  but the next minute, life becomes everything but normal. "

The truth is we do need to ‘understand’ why certain events ? especially the bad ones ?
only happen to us and not to other people. Should we have the answers, they will, at least,
allow us to let go and move on with our lives for the sake of our own sanity.

Einstein Questions, Buddha Answers
A challenging book provokes readers to question the state of normality in a modern-day life engulfed by a whole range of problems.
Supawan highlights the state of our social abnormality by relating to Einstein’s theory of relativity.
She also gives an explanation to the state of normality by relating to the Buddha’s concept of Nirvana.
This book is the introduction to her following title.
Do you know what a normal mimd is?
In a world engulfed by increasing social problems, humanity has lost its sense of normality.
The author tries her best to restore this important mental and spiritual asset back to humankind.
It is yet another of Supawan?s inspirational and thought provoking books, trying to help readers find true normality in life.
The author emphasizes clearly that the root cause of our collective abnormality comes from the lack of knowledge about our 6th sense,
which everyone has? a very enlightening book!
The User Guide To Life…The Moral Diet
A detailed life-map explaining how to walk the spiritual path to ultimate enlightenment.
This book is the continuation to A Handful of Leaves. Once readers have learnt about the ultimate purpose of life,
it’s time they engaged in the spiritual journey to their final destination. The User Guide to Life?
The Moral Diet is the first series of two books which will be followed by its sequel: The User Guide to Life?
The Law of Karma. The contents of these books are about the journey of a lifetime with a clear aim of claiming back one’s spiritual freedom.
Included are a collection of stories, tackling a diversity of issues from killing, sexual relationships to global warming and genetic engineering to karma.
Can a Caterpillar be Perfect?
?Sue, did you write this book just for me??
A thought provoking and inspirational book that encourages readers to question the goal of life and to find their true self,
relating to the universal issues of everyday life.
A Handful of Leaves
There is only ONE ultimate truth, the author insists. ?You cannot say this is the Buddhist truth which is different from the Christian truth or the Islam truth.?
This book is written not long after the author?s ?Eureka? experience.
It features knowledge that every human being must know regarding the ultimate goal of life and the means to achieving it.
Forewords written by Venerable Sumedho and the late Ven. Rewata Dhamma. 

Out of stock

วิธีใช้หนี้พ่อแม่ : ฉบับหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน

1.จงสร้างความดีให้กับตัวเอง
และนี่ก็เป็นการใช้หนี้ตัวเอง ตัวเราพ่อให้หัวใจ แม่ให้น้ำเลือดน้ำเหลืองอยู่ในตัวแล้ว
จะไปแสวงหาพ่อที่ไหน จะไปแสวงหาแม่ที่ไหน บางคนรังเกียจแม่ ว่าแก่เฒ่าไม่สวยไม่งาม
พอตัวเองแก่ก็เลยถูกลูกหลานรังเกียจ จึงเป็นกงกรรมกงเกวียนยืดเยื้อกันต่อไปอีก

2. ใครที่คุณแม่ล่วงลับไปแล้ว
ก็ให้หมั่นทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่าน และถ้าจะทำบุญด้วยการเจริญกรรมฐาน
แล้วอุทิศส่วนกุศลไป การทำเช่นนี้ถือว่าได้บุญมากที่สุด ทั้งฝ่ายผู้ให้และผู้รับ

3. ผู้ใดก็ตาม
ที่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ ก็ให้กลับไปหาแม่ ไปกราบเท้าขอพรจากท่าน จะได้มั่งมีศรีสุข
ส่วนคนที่เคยทำไม่ดีไว้กับท่าน ก็นำเทียนแพไปกราบขออโหสิกรรม ล้างเท้าให้ท่านด้วย
เป็นการขอขมาลาโทษฯ

4. ขอฝากท่านไว้ไปสอนลูกหลาน
อย่าคิดไม่ดีกับพ่อแม่เลย ไม่ต้องถึงกับฆ่าหรอก แค่คิดว่าพ่อแม่เราไม่ดี
จะทำมาหากินไม่ขึ้น เจ๊ง ท่านต้องแก้ปัญหาก่อนคือ ถอนคำพูด ไปขอสมาลาโทษเสีย
แล้วมาเจริญกรรมฐาน รับรองสำเร็จแน่ มรรคผลเกิดแน่ ฯ

5. บางคนลืมพ่อลืมแม่
อย่าลืมนะการเถียงพ่อเถียงแม่ไม่ดี ขอบิณฑบาต สอนลูกหลานอย่าเถียงพ่อเถียงแม่
อย่าคิดไม่ดีกับพ่อกับแม่ ไม่อย่างนั้นจะก้าวหน้าได้อย่างไร ก้าวถอยหลังดำน้ำไม่โผล่ ฯ
ท่านยกตัวอย่าง (เรื่องจริงนะจ๊ะ)
ตัวอย่าง ที่ 1
บ้านหนึ่งพ่อมีเมีย ๔ คน เมียหลวงบอกลูกว่าพ่อเจ้าไม่ดี ลูกก็ไปด่าพ่อว่าพ่อ
แล้วมาบวชวัดนี้ บวชแล้วเดี๋ยวเป็นโน่นเป็นนี่ จนจะกลายเป็นโรคประสาท
นี่แหละบวชก็ไม่ได้ผล หลวงพ่อก็ให้ไปถอนคำพูด และขอสมาลาโทษกับพ่อเขาก่อน
แล้วกลับมานั่งกรรมฐานจึงได้ผล
(กรณีนี้ หลวงพ่อจะเตือนผู้เป็นลูกบ่อยๆไม่ให้ว่าพ่อ) แต่ให้เป็นเรื่องของแม่ที่จะแก้ปัญหานี้
ซึ่งหลวงพ่อสอนไว้แล้ว
ตัวอย่าง ที่ 2
เมื่อเร็วๆนี้ลูกฆ่าพ่อ แม่สงสารพามาเจริญกรรมฐานพอเข้าวัดมันร้อนไปหมด
ปวดหัวเข้าไม่ได้นี่เวรกรรมตามสนอง ปิตุฆาต มาตุฆาต ห้ามสวรรค์ ห้ามนิพพาน
ทำกรรมฐานไม่ได้แน่นอน ต้องหันรถกลับ นี่เรื่องจริงในวัดนี้ ฯ

6. คนที่มีบุญวาสนา จะกตัญญูกับพ่อแม่ คนเถียงพ่อเถียงแม่เอาดีไม่ได้
คนไม่พูดกับพ่อแม่ นั่งกรรมฐานร้อยปี ก็ไม่ได้อะไร? ถ้าไม่ขออโหสิกรรม ฯขออโหสิกรรม
ที่คิดไม่ดีกับพ่อแม่  คิดไม่ดีกับครูบาอาจารย์ คิดไม่ดีกับพี่ๆน้องๆ
จะไม่เอาอีกแล้ว  เอาน้ำไปขันหนึ่ง เอาดอกมะลิโรย กายกัมมัง วจีกัมมัง มโนกัมมัง โยโทโส
อันว่าโทษทัณฑ์ใด  ความผิดอันใด ที่ข้าพเจ้าพลั้งเผลอสติไป ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี
ด้วยใจก็ดี ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ขอให้คุณพ่อคุณแม่ คุณปู่คุณย่า คุณตาคุณยาย
คุณพี่คุณน้อง อโหสิกรรมให้ด้วย แล้วเอาน้ำรดมือรดเท้า ฯ
นี่แหละ ท่านทั้งหลายเอ๋ย เป็นหนี้บุญคุณพ่อแม่มากมาย ยังจะไปทวงนาทวงไร่
ทวงตึก มาเป็นของเราอีกหรือ  ตัวเองก็พึ่งตัวเองไม่ได้ สอนตัวเองไม่ได้
เป็นคนอัปรีย์จัญไรในโลกมนุษย์ไปทวงหนี้พ่อแม่ พ่อแม่ให้แล้ว  
(ให้ชีวิต ให้…ให้… ให้….ฯลฯ ) เรียนสำเร็จแล้ว ยังช่วยตัวเองไม่ได้ มีหนี้ติดค้าง
รับรองทำมาหากินไม่ขึ้น ฯ
หนี้บุญคุณอันยิ่งใหญ่ เหลือจะนับประมาณ นั่นคือหนี้บุญคุณของบิดา มารดา
ตัวอย่าง ที่ 3
"หนามแหลมใครเสี้ยม มะนาวกลมเกลี้ยงใครไปกลึง"
เด็กประถม ๔ พ่อเมาเหล้า เมากัญชาเล่นการพนัน แม่เล่นหวย ปัจจุบันเป็นดอกเตอร์อยู่อเมริกา
หลวงพ่อสอนครั้งเดียวจำได้
บอกวันเกิด หนูซื้อขนม ๒ ห่อ เรียกพ่อแม่มานั่งคู่กัน แล้วกราบนะลูกนะ
แล้วก็บอกพ่อแม่ว่า ความผิดอันใดที่ลูกพลั้งเผลอ ด้วยกาย วาจา ใจ ที่คิดไม่ดีต่อคุณพ่อคุณแม่
ขอให้คุณพ่อคุณแม่อโหสิกรรมให้ แล้วล้างเท้าให้พ่อแม่ ลูกไม่มีสตางค์ ลูกซื้อขนมมา ๒ ห่อ
ให้แม่ก่อน ๑ ห่อ เพราะอุ้มท้องมา แล้วจึงให้พ่ออีก ๑ ห่อ ลูกขอปฏิญาณตนว่า
ลูกขอเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ แล้วจะเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ ลูกจะไม่ทำให้พ่อแม่ผิดหวัง…
พ่อฟังแล้วน้ำตาร่วงสร่างเมา ส่วนแม่ก็ร้องไห้เลย พ่อแม่ก็ให้สัญญากับลูกเลิกอบายมุขทั้งหมด

7. ลูกหลานโปรดจำไว้
เมื่อแยกครอบครัวไปมีสามีภรรยาแล้ว อย่าลืมไปหาพ่อแม่  ถึงวันว่างเมื่อไรต้องไปหาพ่อแม่
ถึงวันเกิดของลูกหลาน อย่าลืมเอาของไปให้พ่อแม่รับประทาน อย่ากินเหล้า เข้าโฮเต็ล

8. ชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้เป็นมงคลนาม
ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน เพราะชื่อเป็นเพียงนามสมมุติแทนตัวเรา อย่างหลวงพ่อชื่อจรัญ
ปู่ตั้งให้ หมอดูบอกเป็นกาลกิณี แต่ทำไมเจริญรุ่งเรือง ขอให้เชื่อพระพุทธเจ้าทำดีได้ดี

9 ของดี ของ ปู่ ย่า ตา ยาย อย่าไปทำลายเลย
ของพ่อแม่อย่าไปทำลายนะ หนีได้แน่นอน โยมมีกรรมฐาน มีทรัพย์ มีชื่อเสียง ความรัก
บูชาทรัพย์ บูชาชื่อเสียง ความรักของพ่อแม่ได้ เงินจะไหลนองทองจะไหลมา………
พ่อแม่ให้อะไรเอาไว้ก่อน อย่าไปทำลายเสีย ถึงจะเป็นถ้วยพ่อแม่ให้มา
ก็ไว้เป็นที่ระลึกก็ยังดีอย่าเอาไปทิ้งขว้าง ฯ
                                                                                                          
10. ถ้าต้องการเจริญก้าวหน้าขอฝากไว้ด้วย
คนเรามี ๒ ก้าว จะก้าวขึ้นหรือก้าวลงดำน้ำไม่โผล่ ก้าวลงมันง่ายดี ก้าวขึ้นมันต้องยาก
ของชั่วมันง่าย หลั่งไหลไปตามที่ต่ำ
นี่บอกสอนลูกหลาน ต้องการจะบรรจุงานไม่ต้องไปวิ่งเต้น ดูลูกเสียก่อน กุศลเพียงพอหรือเปล่า ต้องเพิ่มกุศล
ตัวอย่างเรียนจบครู สวดมนตร์เข้าเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องเป็นครู ทำงานธนาคารก็ได้
บริษัทก็ได้เดี๋ยวมีคนรับ  บางรายทั้งสอบทั้งสมัครหลายแห่งไม่เคยเรียกเลย อาตมาให้นั่งกรรมฐาน
พอ ๗ วันผ่านไปพวกมาตามให้เข้าไปทำงานแล้ว

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s