copyมารอ อ่าน จร้า แต้งส์

หัวข้อสนทนา :  พุทธทำนาย (คำทำนายของพระพุทธเจ้า) 16 ข้อ

ในปัจจุบัน เหตุการณ์หลายๆ อย่างที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

เช่น ฝนแล้ง อันทำให้เพาะปลูกได้ผลบ้าง ไม่ได้ผลบ้าง ปัญหาเรื่องศีลธรรมและจริยธรรม

เช่น เด็กและเยาวชนแก่แดดขึ้น มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยเพิ่มขึ้น ลูกขาดความกตัญญูและความเคารพยำเกรงต่อพ่อแม่
อลัชชีหรือพระทุศีลมีมากขึ้น ชายแก่ตกอยู่ในอำนาจเมียเด็ก หรือปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม
เช่น คนขาดความรู้ประสบการณ์ได้รับแต่งตั้ง
ให้ปกครองบ้านเมืองเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน ผู้มีอำนาจรับสินบน ก็มีให้เห็นอยู่ทั่วไป

คนรวยยิ่งรวยเพราะมีช่องทาง และโอกาสเอาเปรียบคนจน เหมือนตุ่มใหญ่ที่คนตักน้ำไปใส่จนเต็มแล้วเต็มอีก แล้วปล่อยตุ่มเล็กให้ว่างเปล่า

พระพุทธองค์ก็ได้ทรงทำนายว่า เหตุร้ายนั้นจะมีแน่นอน เพียงแต่มิใช่เกิดแก่พระเจ้าปเสนทิโกศล
หรือแว่นแคว้นของพระองค์ แต่เหตุร้ายเหล่านี้จะเกิดแก่สัตว์โลกทั่วๆ ไป

และแก่พระศาสนาของพระพุทธองค์ในภายภาคหน้า เมื่อล่วงเลยพุทธกาลไปแล้ว 2500 ปี เมื่อศาสนาเสื่อมลง
(กล่าวกันว่า อายุของพุทธศาสนาในกัลป์นี้ ยืนยาวเพียง 5,000 ปี หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเสด็จมาโปรดสัตว์)

พุทธทำนายนี้มีผู้ถอดความจากศิลาจารึก
เขตมหาวิหาร สวนมฤคทายวัน ประเทศอินเดีย

ความว่า พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสกับพระอานนท์ว่า “….เมื่อศาสนาตถาคตล่วงเลยไปถึงกึ่งพุทธกาล
สัตว์โลกทั้งหลายที่เกิดในยุคนั้น จ
ะพบกับความลำบากทุกชาติทุกศาสนา
และมีปรากฎเนื้อความใน อรรถกถาพระไตรปิฎก
มหาสุบินชาดก เอกนิบาตชาดก ขุททกนิกาย

ตามธรรมชาติอันหมุนเวียนของโลก ที่หมุนเวียนไปใกล้ความแตกทำลาย แผ่นดินแผ่นน้ำจะลุกเป็นไฟ
มนุษย์และสัตว์จะได้รับภัยพิบัติสารพัดทั่วทิศ

คนในสมัยนั้น(ปัจจุบัน) จะมีวิสัยโหดดุจกำเนิดจากสัตว์ป่า
อำมหิต จะรบราฆ่าฟันกันถึงเลือดนองแผ่นดินแผ่นน้ำ
ส่วนเวไนยสัตว์ผู้ขวนขวายในกุศลตามวัจนะของตถาคต ก็จะระงับร้อนไม่รุนแรง

บ้านเมืองใดมีความเคารพยำเกรงในพระรัตนตรัย และคุณบิดามารดาเหตุร้ายภัยพิบัติจักเบาบาง
แต่ก็จะหนีกฎธรรมชาติไม่พ้น…ในระยะนั้นศาสนาของตถาคตเสื่อมลงมาก

เพราะพุทธบริษัทไม่ตั้งอยู่ในศีลธรรม
เชื่อคำของคนโกง กล่าวคำเท็จ ไม่เคารพหลักธรรมนิยม
คนประจบสอพลอได้รับการเชื่อถือในสังคม ผู้มีศีลธรรมประพฤติชอบ กลับไม่มีคนเคารพยำเกรง

ตัวอย่างเหล่านี้ ล้วนไม่พ้นคำพยากรณ์ที่ทรงตรัสคำทำนายแก่พระเจ้าปเสนทิโกศลที่ทรงพระสุบินนิมิต(ฝัน)
อันใหญ่หลวง ถึง 16 ประการ อันเป็นพระสุบินที่แปลกประหลาด ว่า จะเกิดขึ้นในอนาคตของสมัยโน้น
ก็คือ สมัยนี้หรือปัจจุบันนั่นเอง

เมื่อมีธรรมิกราชโพธิญาณบังเกิดขึ้น
อยู่ในความอุปถัมภ์ของพระเถระผู้ทรงธรรมฤทธิ์
(น่าจะหมายถึงพระศรีอาริยเมตตไตรย์)….
จะเสด็จมาเสริมสร้างพระศาสนา
ของตถาคตให้รุ่งเรืองสืบไปอีก 5,000 พระวรรษา…
คำทำนายของตถาคตนี้ ย่อมยังเวไนยสัตว์ให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ผู้ใดรู้แล้วไม่เชื่อ
นับเป็นกรรมของสัตว์โลกที่ต้องสิ้นสุด
ไปตามกรรมชั่วของตน
ผู้ใดปรารถนารอดพ้นจากภัยพิบัติ
ให้รักษาศีลห้าประการ เจริญเมตตากรุณา
ประกอบสัมมาอาชีพ มีใจสันโดษ รู้จักพอ
ไม่หลงมัวเมาในอำนาจและลาภยศ
ตั้งใจประพฤติตนตามคำสอนของตถาคตให้มั่นคง
จึงจะพ้นอันตรายในยุคกึ่งพุทธกาล

” นี่คือพุทธทำนายที่ทรงตรัสไว้ กว่า 2500 ปีล่วงมาแล้ว
ส่วนใครจะเชื่อ จะปฏิบัติหรือไม่อย่างไร ก็คงเป็นไปตามกรรม ของแต่ละคนดังพระพุทธองค์ว่าไว้"

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว : อมรรัตน์ เทพกำปนาท สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

จากคุณ : PP – [31 ม.ค.53 19:54]

ความคิดเห็นทั้งหมด 9 ความคิดเห็น แสดงหน้าที่ 1/1
ความคิดเห็นที่  1 :

ความฝันของพระเจ้าปเสนทิโกศล และคำทำนายของพระพุทธเจ้าทั้ง 16 ประการ ประกอบด้วย

1. ทรงฝันว่า มีโคตัวผู้สีเหมือนดอกอัญชัญ 4 ตัว
ต่างคิดจะชนกัน ก็พากันวิ่งมาสู่ท้องพระลานหลวง
จาก 4 ทิศ ฝูงชนต่างรอดู โคทั้งสี่ก็ส่งเสียงคำรามลั่น
แต่แล้วต่างก็ถอยออกไป ไม่ชนกัน

——พระ พุทธเจ้าได้ทรงทำนายว่า ในอนาคตในชั่วศาสนาของพระองค์

เมื่อโลกหมุนไปถึงจุดที่เสื่อมลง มนุษย์ไม่ตั้งอยู่ในศีลในธรรม ฝนฟ้าจักแล้ง ทุพภิกขภัยจักเกิดขึ้น คล้ายเมฆตั้งเค้าจะมีฝน มีเสียงคำรามกระหึ่ม แต่แล้วก็ไม่ตก กลับเลยหายไป เหมือนโคตั้งท่าจะชนกัน แต่ไม่ชนกันฉะนั้น

2. ทรงฝันว่า ต้นไม้เล็กๆ และกอไผ่ที่โตเพียงคืบบ้าง
ศอกบ้าง ก็ออกดอกออกผลแล้ว

—–พระ พุทธองค์ทรงทำนายว่า ต่อไปเมื่อโลกเสื่อม มนุษย์แม้จะมีอายุเยาว์ มีวัยยังไม่สมบูรณ์
ก็จะมีราคะกล้า และสมสู่กันตั้งแต่อายุยังน้อย
และจะมีลูกแต่เด็กๆ เหมือนต้นไม้เล็กๆ แต่ก็มีผลแล้ว

3. ทรงฝันว่า ทรงเห็นแม่โคใหญ่ๆ
พากันดื่มนมของฝูงลูกโคที่เพิ่งเกิด

——ทรง ทำนายว่า ต่อไปในอนาคตการเคารพนบนอบผู้ใหญ่ เช่น พ่อแม่ ครูบาอาจารย์จะเสื่อมถอย
คนเฒ่าคนแก่พ่อแม่เมื่อหมดที่พึ่งหาเลี้ยงตนไม่ได้
ก็ต้องง้อ ต้องประจบเด็กๆ
ดังที่แม่โคที่ต้องกินนมลูกโคฉะนั้น

4. ทรงฝันว่าผู้คนไม่ใช้วัวตัวใหญ่ ที่สมบูรณ์แข็งแรงเทียมแอกลากเกวียน กลับไปใช้โครุ่นๆ ที่ยังปราศจากกำลังมาลาก เมื่อมันลากเกวียนให้แล่นไม่ได้ มันก็สลัดแอกนั้นเสีย

—–ทรงทำนายว่า ในภายหน้าเมื่อผู้มีอำนาจไม่ตั้งอยู่ในธรรม แทนที่จะยกย่องและมอบหมายหน้าที่
ให้กับผู้มีสติปัญญา ความรู้ กลับไปมอบยศศักดิ์
ให้กับคนหนุ่มที่อ่อนหัด ด้อยประสบการณ์
ทำให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ดี กิจการต่างๆ ก็ไม่สำเร็จ
ก็เหมือนใช้โครุ่นมาเทียมแอก เกวียนก็แล่นไม่ได้ฉันใด
ก็ฉันนั้น

5. ทรงฝันว่าเห็นม้าตัวหนึ่ง มีปากสองข้าง
ฝูงชนก็เอาหญ้าไปป้อนที่ปากทั้งสองข้าง
มันก็กินทั้งสองข้าง

—–ทรง ทำนายว่า ในอนาคตเมื่อผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจไม่ดำรงอยู่ในธรรม ตั้งคนพาล หรือคนไม่มีศีลธรรม
ไว้ในตำแหน่งอันมีผลต่อผู้อื่น
คนเหล่านั้นก็จะไม่นึกถึงบาปบุญ คุณโทษ
แต่จะตัดสินคดีต่างๆ ตามแต่ใจชอบ
โดยเอาสินบนจากทั้งสองฝ่ายเป็นประมาณ
ดังม้าที่กินหญ้าทั้งสองปาก

6. ทรงฝันว่าฝูงชนเอาถาดทองราคาแพง
ไปให้หมาจิ้งจอกแก่ตัวหนึ่ง พร้อมเชื้อเชิญ
ให้หมาจิ้งจอกตัวนั้น ถ่ายปัสสาวะใส่ถาดทองนั้น

—–ทรง ทำนายว่า ต่อไปคนดีมีสกุลทั้งหลายจะสิ้นอำนาจวาสนา คนตระกูลต่ำหรือคนพาลจะได้เป็นใหญ่เป็นโต
และคนมีตระกูลก็จะต้องยกลูกสาวให้แก่ผู้ไร้ตระกูลเหล่านั้น
เหมือนเอาถาดทองไปให้หมาปัสสาวะรด

7.ทรง ฝันว่า มีชายคนหนึ่งนั่งฟั่นเชือก แล้วหย่อนไปในที่ใกล้เท้า แม่หมาจิ้งจอกโซตัวหนึ่ง นอนอยู่ใต้ตั่งที่บุรุษนั้นนั่งอยู่
แล้วก็กัดกินเชือกนั้น โดยที่เขาไม่รู้ตัว

—–ทรง ทำนายว่า ในกาลข้างหน้า ผู้หญิงจะเหลาะแหละ โลเล ลุ่มหลงในสุรา
เอาแต่แต่งตัว เที่ยวเตร่ ประพฤติทุศีล
แล้วก็จะเอาทรัพย์ที่สามีหาได้ด้วยความลำบากไปใช้
หรือให้ชายชู้
เหมือนนางหมาโซที่นอนใต้ตั่ง คอยกัดกินเชือกที่เขาฟั่น และหย่อนลงไว้ใกล้เท้า

จากคุณ : PP – [31 ม.ค.53 20:00]

ความคิดเห็นที่  2 :

8. ทรงฝันว่ามีตุ่มน้ำเต็มเปี่ยมตุ่มหนึ่งวางอยู่ตรงประตูวัง
แวดล้อมด้วยตุ่มว่างๆ เป็นอันมาก แต่คนก็ยังไปตักน้ำใส่ตุ่มที่เต็มอยู่จนล้นแล้วล้นอีก
โดยไม่เหลียวแลจะตักใส่ตุ่มที่ว่างๆ นั้นเลย

——-ทรง ทำนายว่า ในอนาคต เมื่อศาสนาเสื่อมคนเป็นใหญ่หรือมีอำนาจจะเบียดเบียนหรือเอาเปรียบผู้ด้อยกว่า
คนที่รวยอยู่แล้ว ก็จะมีคนจนหารายได้ไปส่งเสริมให้รวยยิ่งขึ้น ดังฝูงชนที่ต้องตักน้ำใส่ตุ่มใหญ่ที่เต็มอยู่แล้วจนล้น
ส่วนตุ่มที่ว่างอยู่กลับไม่ไปใส่น้ำ

9. ทรงฝันเห็นสระแห่งหนึ่ง มีบัวนานาชนิดขึ้นอยู่เต็ม
และมีท่าขึ้นลงโดยรอบ สัตว์ต่างๆ ก็พากันดื่มน้ำในสระ
แต่แทนที่น้ำบริเวณที่สัตว์เหยียบย่ำจะขุ่น กลับใสสะอาด
ส่วนน้ำที่อยู่ลึกกลางสระที่สัตว์ไม่ไปดื่มหรือ เหยียบย่ำแทนที่จะใส กลับขุ่นข้น

——ทรงทำนายว่า ต่อไป เมื่อคนมีอำนาจไม่ตั้งอยู่ในธรรม ขาดเมตตา คอยใช้อำนาจ รีดนาทาเร้น
หรือกินสินบน ชาวบ้านชาวเมือง ก็จะหนีไปอยู่ตามชายแดนหรือที่อื่นๆทำให้ที่นั้นๆ ที่คนพากันไปอยู่มีความมั่นคง
เป็นปึกแผ่น เหมือนน้ำรอบๆ สระที่ใส
ส่วนเมืองหลวงกลับว่างเปล่า เหมือนกลางสระที่ขุ่น

10. ทรงฝันว่า เห็นข้าวที่คนหุงในหม้อใบเดียวกัน
สุกไม่เท่ากัน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
คือ ข้าวแฉะ ข้าวดิบ และข้าวสุกดี

—–ทรง ทำนายว่า ในอนาคต เมื่อคนทั้งหลายไม่อยู่ใน
ศีลในธรรมกันมากขึ้น ก็จะทำให้ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล หรือตกไม่ทั่วถึง ทำให้การเพาะปลูกบางแห่งได้ผล
บางแห่งก็ไม่ได้ผล เช่นเดียวกับข้าวที่มีสุกบ้าง
ดิบบ้าง และแฉะบ้าง

11. ทรงฝันว่าคนนำแก่นจันทน์ที่มีราคาแพง
ไปแลกกับเปรียงเน่า
(อ่านว่า เปฺรียง มี 3 ความหมาย คือ -1. นมส้มผสมน้ำ
แล้วเจียวให้แตกมัน -2.น้ำมันจากไขข้อวัว
และ -3.เถาวัลย์เปรียง แต่ในที่นี้น่าจะหมายถึงเถาวัลย์เปรียง เทียบกับแก่นจันทน์ที่เป็นไม้เหมือนกัน
มากกว่า 2 ความหมายแรก)

——ทรงทำนายว่า กาลภายหน้าพระภิกษุอลัชชี
เห็นแก่ได้ทั้งหลาย แทนที่จะนำธรรมะ
ที่พระพุทธองค์สอน ไปสอนสั่งให้คนให้หลุดพ้น
จากความทุกข์ และละความโลภ
กลับใช้เป็นเครื่องมือเพื่อหากิน
หาปัจจัยบริจาคเข้าตัวเอง
เหมือนเอาแก่นจันทน์ (ธรรมะคำสอนที่ดี)
ไปแลกเอาเถาวัลย์เน่า (ลาภอามิสที่ได้รับมา
ซึ่งไม่จีรังและไม่ช่วยให้พ้นทุกข์จริงๆ ได้)

12. ทรงฝันเห็นกระโหลกน้ำเต้าจมน้ำได้

—-ทรง ทำนายว่า ต่อไปคำพูดของคน
ที่ไม่ควรจะได้รับความเชื่อถือ
กลับจะได้รับความเชื่อถือ
โดยเปรียบถ้อยคำของคนที่ไม่น่าเชื่อ
ว่ามีน้ำหนักเบาเหมือนกับผลน้ำเต้า
ซึ่งปกติจะลอยน้ำ
แต่เมื่อคนเชื่อว่าคำพูดเหล่านั้นมีน้ำหนักหรือหนักแน่น
จึงเปรียบคำพูดนั้นว่ามีน้ำหนัก ราวกับน้ำเต้าที่จมน้ำได้

13. ทรงฝันว่าศิลาแท่งทึบขนาดเรือน
ลอยน้ำได้เหมือนเรือ

——ทรง ทำนายว่าถ้อยคำของคนที่ควรได้รับการเชื่อถือ
ซึ่งหนักแน่น มีน้ำหนักเปรียบประดุจแท่งศิลา
กลับไม่ได้รับความเชื่อถือ
หรือกลายเป็นถ้อยคำที่ไม่มีน้ำหนักเหมือน
เรือที่ลอยได้
ข้อนี้ตรงกันข้ามกับข้อที่แล้ว
คือ คนหันไปเชื่อคำพูดคนที่ไม่ควรเชื่อ
เหมือนสิ่งที่ควรลอยกลับจม สิ่งที่ควรจมกลับลอย

14. ทรงฝันว่า ทรงเห็นฝูงเขียดตัวเล็กๆ
วิ่งไล่กวดงูเห่าตัวใหญ่ และกัดเนื้องูเห่าขาด
เหมือนกัดก้านบัว แล้วกลืนกินเข้าไป

—-ทรง ทำนายว่า เมื่อมนุษย์ปล่อยตัวปล่อยใจ
ตามกิเลส ราคะ สามีจะตกอยู่ในอำนาจของเมียเด็ก
และจะถูกดุด่าว่ากล่าวเช่นเดียวกับคนรับใช้
เหมือนเขียดตัวเล็กๆ แต่กลับกินงูได้

15. ทรงฝันว่า ฝูงพญาหงส์ทอง ที่มีขนเป็นทอง
ถูกแวดล้อมด้วยกา

—–ทรงทำนายว่า ในอนาคตผู้มีตระกูลหรือคนดี
ต้องฝืนใจต้องไปเที่ยวประจบ และสวามิภักดิ์ต่อผู้ไม่มีตระกูลหรือคนชั่ว เพื่อความอยู่รอดเ
หมือนหงส์ทองแวดล้อมด้วยกา

16. ทรงฝันว่า ฝูงแกะพากันไล่กวดฝูงเสือเหลือง
และกัดกิน ทำให้เสืออื่นๆ สะดุ้งกลัว
จนต้องหนีไปแอบซ่อนตัวจากฝูงแกะ

—–ทรง ทำนายว่าต่อไปภายหน้า คนชั่ว
หรือคนที่ไม่ดีจะเรืองอำนาจ
และใช้อำนาจเป็นธรรม ทำให้คนดีถูกทำร้าย
หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม
ต้องหลบหนี ไม่กล้าแสดงตัว ต้องซ่อนตัว
จากภัยร้ายเหล่านี้
เหมือนเสือซ่อนตัวจากแกะ


จากคุณ : PP – [31 ม.ค.53 20:10]

ความคิดเห็นที่  3 :
อ่านแล้วเศร้าใจ ขอสนับสนุนคนดีให้ปกครองบ้านเมือง อย่าให้คนชั่วมีอำนาจ
จากคุณ : 7ส – [31 ม.ค.53 20:13]
ความคิดเห็นที่  4 :
ไม่มีที่ ฝันดีบ้างเหรอ
จากคุณ : T_T – [31 ม.ค.53 21:10]
ความคิดเห็นที่  5 :

เรียนความคิดเห็นที่ 4 เท่าที่อ่านเป็นการฝันถึงเหตุ 16 กรณีในคืนเดียวค่ะ คืนอื่นอาจฝันดี แต่ไม่ได้แปลกประหลาดเหมือนฝันเหตุทั้ง 16 ประการน่ะค่ะ

เนื้อความมีดังนี้

วันหนึ่งพระเจ้าปเสนทิโกศล ผู้ครองกรุงสาวัตถี
ได้เสด็จเข้าสู่นิทรารมย์ในราตรีกาล
ครั้นล่วงปัจฉิมยามใกล้รุ่ง ได้ทอดพระเนตรเห็น
พระสุบินนิมิตอันใหญ่หลวง ถึง 16 ประการ
อันเป็นพระสุบินที่แปลกประหลาด
จึงทรงตกพระทัยตื่นบรรทม

และครั้นรุ่งเช้า ก็ได้ให้พวกพราหมณ์ปุโรหิต
ประจำราชสำนักทำนาย
พวกพราหมณ์ปุโรหิต
ก็พากันทำนายว่าเป็นพระสุบินที่ร้าย
และว่าพระองค์จะต้องประสบภัยอันตราย 3 ประการ
ไม่เสียราชทรัพย์ ก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน
หรือไม่ก็ต้องสวรรคต อย่างใดอย่างหนึ่ง
และแนะให้พระองค์ทำพิธีบูชายัญสัตว์
เพื่อสะเดาะห์เคราะห์

เมื่อพระนางมัลลิกา พระมเหสีทราบเรื่องเข้า
จึงทูลให้ไปขอคำแนะนำจากพระพุทธเจ้า
ซึ่งพระพุทธองค์ก็ได้ทรงทำนายว่า
เหตุร้ายนั้นจะมีแน่นอน
เพียงแต่มิใช่เกิดแก่พระเจ้าปเสนทิโกศล
หรือแว่นแคว้นของพระองค์
แต่เหตุร้ายเหล่านี้จะเกิดแก่สัตว์โลกทั่วๆ ไป
และแก่พระศาสนาของพระพุทธองค์ในภายภาคหน้า
เมื่อล่วงเลยพุทธกาลไปแล้ว 2500 ปี
เมื่อศาสนาเสื่อมลง (กล่าวกันว่า อายุของพุทธศาสนา
ในกัลป์นี้ ยืนยาวเพียง 5,000 ปี
หลังจากนั้น ต้องรอยุคของพระศรีอาริยเมตไตรย์
พระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเสด็จมาโปรดสัตว์)


จากคุณ : PP – [31 ม.ค.53 21:17]

ความคิดเห็นที่  6 :

สาธุ ครับ


จากคุณ : ข๋าใหญ่ บางจัสไทย@มีเธอจึงมีฝัน@ – [31 ม.ค.53 22:32]

ความคิดเห็นที่  7 :
ทำไมคนชั่วถึงได้ดีครับไม่เข้าใจ
จากคุณ : เฮ้อ – [31 ม.ค.53 22:44]
ความคิดเห็นที่  8 :
  
จากคุณ : พลายงาม – [31 ม.ค.53 22:54]
ความคิดเห็นที่  9 :
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ผลงานย้อนหลัง ของ คุณPP ครับ

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s