คำถวายพระพรชัยมงคล ภูมิพลมหาราชา

คำถวายพระพรชัยมงคล ภูมิพลมหาราชา

คำถวายพระพรชัยมงคล ภูมิพลมหาราชา

"ภูมิพะละมะหาราชะวะรัสสะ  ชะยะมังคะละวะระทานะคาถา"

ภูมิพะโล มะหาราชา   ภูปาโล ทะสะธัมมิโก
เท์ว หิ วัสสะสะหัสสานิ  ปัญจัสสะตาธิกานิปิ
ปัญญาสะ อุตตะราเนวะ  ยัส์มิง โหนติ สุมังคะเล
ตัส์มิง สังวัจฉะเร ภัทเท  โส อะสีต์ยายุวัฑฒะโก
ชินัสสะ สาสะเน สัทโธ  ปะสันโน พุทธะมามะโก
ยะตีนัง สีละธารีนัง   โสปัตถัมภะทะโท สะมัง
อะยัง ภัททะมะหาราชา  วิทู รัฏฐะปะสาสะเน
เขมัญจะ สัมปะวัตเตติ   โสตถิญจะ รัฏฐะวาสินัง
เสฏโฐ เสฏฐันทะโท ราชา  ทะทะมาโน อะภิกขะณัง
ยัตถะ อันธะตะมัง โหติ  ทีปะโท วิยะ จักขุโท
ตัตถะ ทัยยานะ ปัชโชโต  สะมุปปาเทติ ผาสุกัง
ตัส์มา เสฏโฐ มะหาราชา  ทัยยินโท ธัมมะขัตติโย
ภิยโยโส ทัยยะวาสีนัง   จิรัง โหติ อะติปปิโย
ระตะนัตตะยานุภาเวนะ  กะตะปุญญานะ เตชะสา
ทีฆายุโก มะหาราชา   วัณณะวา จะ สุเขธิโต
พะลูเปโต อะนีโฆ จะ   อะโรโค โหตุ นิพภะโย
สัพเพ เทวานุโมทันตุ   เตชะวันโต ยะสัสสิโน
อะภิปาเลนตุ รักขันตุ   อิมัง ภูมิพะลัง สะทาติฯ

พระราชวิสุทธิดิลก (เชิด จิตฺตคุตฺโต ป.ธ.9)    … ตรวจแก้
วุฒินันท์ กันทะเตียน ป.ธ.9     … แต่ง

คำอ่าน    
เท์ว  อ่านว่า ทะ-เว   (ออกเสียง ทะ  เร็วกว่าปกติ)  
ยัส์มิง  อ่านว่า ยัด-สะ-หมิง,  ตัส์มิง อ่านว่า ตัด-สะ-หมิง (ออกเสียง สะ เร็วกว่าปกติ)
อสีต์ยายุวัฑฒะโก  อ่านว่า  อะ-สี-ตะ-ยา-ยุ-วัด-ทะ-โก (ออกเสียง ตะ เร็วกว่าปกติ)
(แปลว่า เจริญพระชนมพรรษา แปดสิบพรรษา)

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s