กิเลศ อยากอ่านหนังสืออีกแล้วค่ะ

คุณดำรงค์  วงษ์โชติปิ่นทอง

 

พัฒนาจิตใจและปัญญา

ในการทำงานและดำรงชีวิต


สี่พี่น้องตระกูล เกา

คนโง่
คนฉลาด
คนใจบริสุทธิ์
คนเจ้าปัญญา

ทั้งสี่คนนี้ มีทัศนคติ
และพฤติกรรม ต่างกัน

คนโง่
มักสร้างแต่ปัญหา
ไม่ใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิต
ไม่มีความรู้
จึงสร้างความสุขในระยะสั้น
แต่จะก่อเกิดความทุกข์ในระยะยาว

คนฉลาด
มีความรู้ใช้ความคิดก่อนที่จะลงมือทำ
มักบริโภคแต่สิ่งดีๆ เหลือกากที่ไม่ดีแล้วทิ้งไป
คนฉลาดใช้ชีวิตได้ดี พัฒนาตัวเองตลอดเวลา
แต่บางครั้งก็อาจไม่มีความสุข
เพราะยึดติดกับความถูกต้อง
จึงต้องใช้ชีวิตด้วยความอึดอัด
และไม่เกิดความสุขในจิตใจ
แม้ในบั้นปลายของชีวิต

คนใจบริสุทธิ์
ใช้ชีวิตด้วยใจรักความดี
จิตใจดีงาม  จิตใจบริสุทธิ์
เปี่ยมด้วยความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
จนบางครั้งต้องพบกับความเดือดร้อนเอง
เป็นที่พึ่งพาของผู้อื่นในยามยาก
มักสร้างความสุขให้แก่ผู้อื่นได้
ส่วนความทุกข์ของตัวเองมักเก็บไว้ในใจคนเดียว
ชีวิตมีความสุข และทุกข์ปนกันไป
ขึ้นอยูกับสถานการณ์พาไป
ไม่ได้ใช้จิตใจที่ดีก่อให้เกิดสุขแก่ตัวเอง

คนเจ้าปัญญา
ใช้ชีวิตด้วยการรู้จักตนเอง
รู้จักโลก  รู้จักความไม่จีรังของชีวิต
ทุกสิ่งย่อมมีเกิด และมีดับไปตามกาลเวลา
รู้จักความสุขและความทุกข์
ที่จะวนเวียนสลับกันเข้ามา
เข้าใจเหตุ และผลของคนอื่น
เข้าใจหลักธรรมะอย่างแท้จริง
ซึ่งนำมาของหลักการใช้ชีวิต
ทั้งแก่ตนเองและครอบครัว

**การเปรียบเทียบมุมมอง
และพฤติกรรมของมนุษย์
โดยได้ใช้ พี่น้องสี่คนที่มีรูปร่าง-
ลักษณะภายนอกเหมือนกัน
เพราะเป็นฝาแฝด สี่คน

ซึ่งเป็นตัวแทนความเหมือนกันของมนุษย์
ที่มีรูปร่างลักษณะภายนอกเหมือนกัน
พูดภาษาเดียวกัน แต่มีความคิดทัศนคติ
ที่แตกต่างกัน  ความรูสึกภายในจิตใจต่างกัน
และพฤติกรรม แตกต่างกัน

ไม่มีใครบอกได้ว่า พฤติกรรมของใครผิดหรือใครถูก
คนสามารถใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมได้
เพียงแต่การกระทำ ของใคร
จะสร้างความสุขให้แก่ตัวเอง
และผู้อื่นได้มากน้อยเพียงใด

การใช้ชีวิตของบางคน
สามารถทำให้เกิดความสุขเพียงชั่วคราว
แต่เกิดความทุกข์ถาวร
การกระทำของบางคน
สร้างความสุขให้กับผู้ใกล้ชิด
การกระทำของบางคนใชัปัญญา
ในการดำเนินชีวิต
จึงเกิดความสุขได้ในทุกกรณี

มนุษย์ทั้งหลาย ล้วนมีมุมมอง
และทัศนคติที่แตกต่างกัน
มนุษย์ทุกคน ต่างมีความคิดของตัวเอง
และมนุษย์ส่วนใหญ่ มักคิดว่า
ตัวเองถูกเสมอ นั่นคือมุมมองของตัวเอง

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า

นิ้วมือแต่ละนิ้ว ยังสั้นยาวไม่เท่ากัน ฉันใด

ฉันนั้น มนุษย์เราก็ย่อมมีความแตกต่างกัน

**แนวคิดการดำเนินชีวิตและบริหารจิตใจ
เพื่อการเรียนรู้ ชีวิต และทัศนคติ
ความคิดแง่บวกและลบของมนุษย์
เพราะมนุษย์ทุกคนต่างมีตัวตน
ซึ่งคิดว่าตนเองถูกเสมอ
จึงมีตัวอย่างคนทั้งสี่ประเภททีมี
ความประพฤติที่แตกต่างกัน แม้ในเรื่องเดียวกัน

เหมาะสำหรับ

นักศึกษา คนทำงาน นักธุรกิจ และ ผู้บริหาร
รวมทั้ง ผู้ที่กำลังค้นหา ความสุขของชีวิต
และ การใช้ปัญญา ในการดำเนินชีวิต
ไม่ลุ่มหลงในสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเกินไป
ดำเนินชีวิตตามหลักสัจธรรม

เดินทางสายกลาง

จากหนังสือ

เกามนุษย์

โดย คุณดำรงค์  วงษ์โชติปิ่นทอง

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s