หนังสือดีๆๆฟรีค่ะ

แต้งส์ เมล์ที่ส่งต่อมาค่ะ

รหัส
หนังสือ / ผู้เขียน
ขนาดไฟล์
โหลดไฟล์
BOOK0001
คิริมานนทสูตร
พระสูตรจากพระไตรปิฎก
249 KB.
BOOK0002
ชีวิตนี้น้อยนัก และ วิธีสร้างบุญบารมี
โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
453 KB.
BOOK0003
จิต คือ พุทธะ
โดย หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
259 KB.
BOOK0004
ทางเอก ( การปฏิบัติธรรมแนวเจริญสติ )
โดย พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช
866 KB.
BOOK0005
คำถามและคำตอบแนวทางการปฏิบัติธรรม
โดย หลวงปู่ชา สุภัทโท
251 KB.
BOOK0006
การทำความรู้สึกตัว
โดย หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
144 KB.
BOOK0007
จิตเป็นแก่นของชีวิต
โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
211 KB.
BOOK0008
สิ้นโลกเหลือธรรม
โดย หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
380 KB.
BOOK0009
เสียดาย…คนตายไม่ได้อ่าน
โดย ดังตฤณ
1,060 KB.
BOOK0010
จิตสดใสแม้กายพิการ
โดย อ.กำพล ทองบุญนุ่ม
994 KB.
BOOK0011
มนต์คลายโกรธ 2551
โดย ทูตใจ
6,000 KB.
BOOK0012
การฝึกสติเพื่อสมาธิ
โดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
273 KB.
BOOK0013
ประทีปส่องธรรม และ วิถีแห่งความรู้แจ้ง
โดย พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช
278 KB.
BOOK0014
มีชีวิตที่คิดไม่ถึง
โดย ดังตฤณ
955 KB.
BOOK0015
รวมคำสอนของหลวงปู่
โดย หลวงปู่บุดดา ถาวโร
1,930 KB.
BOOK0016
ธรรมนูญชีวิต
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
352 KB.
BOOK0017
พิจารณากาย พิจารณาจิต
โดย หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
826 KB.
BOOK0018
รวมคำสอนของพระอาจารย์ใหญ่สายพระป่า
โดย หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
5,000 KB.
BOOK0019
วิมุตติปฏิปทา และ แด่เธอผู้มาใหม่
โดย พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช
534 KB.
BOOK0020
เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว เล่ม 1 – 5
โดย ดังตฤณ
3,240 KB.
BOOK0021
อนาลโยวาทะ
โดย หลวงปู่ขาว อนาลโย
1,790 KB.
BOOK0022
จิตมุ่งสู่ความหลุดพ้น
โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
1,400 KB.
BOOK0023
ใจเป็นใหญ่
โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
315 KB.
BOOK0024
แสงส่องใจ
โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
663 KB.
BOOK0025
คิดจากความว่าง
โดย ดังตฤณ
183 KB.



 

รหัส
หนังสือ / ผู้เขียน
ขนาดไฟล์
โหลดไฟล์
BOOK0026
พุทธธรรม ( ฉบับเดิม )
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
1,240 KB.
BOOK0027
น้อมลงที่ใจ
โดย หลวงปู่หล้า เขมปัตโต
683 KB.
BOOK0028
ภาวนารู้เท่าทัน
โดย หลวงปู่หลุย จันทสโร
316 KB.
BOOK0029
คู่มือการทำความรู้ตัว
โดย หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
1,880 KB.
BOOK0030
กรรมพยากรณ์ ตอน ชนะกรรม
โดย ดังตฤณ
3,650 KB.
BOOK0031
ความเชื่อเรื่องกรรม
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
683 KB.
BOOK0032
ทางพ้นทุกข์
โดย หลวงปู่ชา สุภัทโท
512 KB.
BOOK0033
เข้าถึงพระไตรลักษณ์
โดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
655 KB.
BOOK0034
สติรักษาจิต
โดย หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ
384 KB.
BOOK0035
ปุจฉาวิสัชนาในประเทศ
โดย หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
1,090 KB.
BOOK0036
พระอานนท์พุทธอนุชา
โดย อ.วศิน อินทสระ
691 KB.
BOOK0037
ช้อปปิ้งบุญ และ ธรรมะรอบกองไฟ
โดย ขวัญ เพียงหทัย
847 KB.
BOOK0038
กรรมลิขิต
โดย ธมฺมวฑฺโฒ ภิกฺขุ
401 KB.
BOOK0039
พุทธวิธีควบคุมความคิด
โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
228 KB.
BOOK0040
วาทะดังตฤณฉบับชวนคิด และ ความรักหลากสี
โดย ดังตฤณ
858 KB.
Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s